csütörtök, 01 január 2009 00:00

Tóthné Kállai Klaudia: Az Úrra való várás

Én úgy érzem – legalábbis a személyes életemben –, hogy Isten az Őrá való „várakozást” szeretné bennem kimunkálni. De valahogy az van bennem, hogy ez a gyülekezetre is érvényes. A biblia nagyon sokat beszél a várakozásról, a Zsoltárok könyve tele van ezzel kapcsolatos igehelyekkel. Miután végig tanulmányoztam ezt a témát, rájöttem, hogy az áldások, ígéretek és Istennek a szabadításai nem tudnak rajtunk beteljesedni, ha nem tudunk az Úrra várakozni. Nagyon sokszor halljuk – akár prédikációk közben is és néha felolvassák – hogy: „várd az Urat,” de mégsem tudjuk, hogy igazán mit jelent a bibliai várakozás.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Tóth Kálmán életrajza

Tóth Péter engedélyével, egy nagyon tanulságos írást olvashatunk itt az istenkeresőn, édesapjáról, Tóth Kálmán baptista prédikátorról, akinek bőven kijutott a kommunista korszak nehézségeiből is. Az ő élete is bizonyítja, hogy mennyire igaz az ige, „akikre nem volt méltó a világ” (Zsid. 11,38). Hogy élete során mennyire kereste Isten jelenlétét, azt jól példázza az életrajzból ez az idézet: „…reggel 6 órakor jelentkeznie kellett a munkahelyén, késő este vágott neki a visszaútnak. De szíve tele volt dicsőítéssel, hálával, ezért az út mentén letérdelt a jegenyesor egyik fájának árnyékában. Imádta Istent, aki Jézust váltságul adta érte, és elmondása alapján egyszer csak azt vette észre, hogy a fák már nem felfelé állnak, majd eltűnnek, és ő Isten trónja előtt térdelve imádkozik!”
 
Összegyűlnek a nemzettségfők, 10-en, mert Rúben és Gád egész törzse a jordánon túl már letelepedett, és ott van Józsué és a papok is. Együtt keresik Isten akaratát, melyet egyszer és mindenkorra fog kijelenteni, hogy aztán majd egy nép, annak minden törzse és a törzsek minden tagja sok évszázadon keresztül a hazájának érezze azt a darab földet, amit ez a sorsvetés nekik juttat majd. Biztosan izgulnak. Az elosztandó földnek van gazdagon termő része is, de nem kicsi a puszta terület. Vajon ki húzza majd a rövidebbet?
 
Mármost hangozzék így a mai fő kérdés: Sok-e 7 hónap egy közösség, vagy mondhatnám egy szervezet megújulásához? Azt kell mondjam: 7 hónap elképzelhetetlenül kevés idő egy közösség megújulásához. Ha egy közösség 7 hónap alatt meg tud újulni, az a közösség a rugalmasság, a politikamentesség, a bennfentesmentesség rekordszintjét éli meg.
 
Ma sokan felejteni akarunk rendezés helyett. Kiradírozni a történéseket bűnvallás helyett. Mert a magunk megítélése ilyen nehéz. Hallok olyat, hogy belátjuk, hogy hibáztunk, például, hogy szabálytalankodtunk egy döntéshozásban, ezért utólag átírjuk egy gyülekezeti taggyűlés jegyzőkönyvét. Pedig a Bibliából én úgy látom, az ilyen korrekció Istennél semmis.
 
Lukács az Apostolok cselekedeteiben ír egy érdekes mondatot: Egyszer, amikor ezek [ti. néhány próféta és tanító Antiókhiában] az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: „Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.” ApCsel. 13,2 Ez lenne ma is biblikus, hogy Isten kiválaszt embereket, az éber, Szentlélek vezette gyülekezet pedig észreveszi azt, és közösségi felhatalmazással is megerősíti a Szentlélek elhívását. Ez képezi aztán a szolgálat alatt azt a legitimitást, amely mellett hatalommal is beszélhet a szolgálattevő.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Tom Marshall: Valóban szabad

TARTALOM

I. RÉSZ

- Első fejezet: A keresztény és gondolkodása

- Második fejezet A megvakított elme

- Harmadik fejezet A megújult elme

II. RÉSZ

Negyedik fejezet És mi van az érzéseinkkel?

Ötödik fejezet Hol rontottuk el?

Hatodik fejezet Érzelmi sérülés

Hetedik fejezet A belső sérülés gyógyulása

Nyolcadik fejezet A belső gyógyulás folyamata

Kilencedik fejezet Hogyan éljünk együtt érzéseinkkel?

III. Rész

Tizedik fejezet Az akarat szabadsága

Tizenegyedik fejezet Az erők harca a Mindenségben

Tizenkettedik fejezet Isten válasza a testnek

Tizenharmadik fejezet Az újszövetségi szabadság megtapasztalása

IV. Rész

Tizennegyedik fejezet Szabadság arra, hogy önmagad légy

Tizenötödik fejezet A bukott én

Tizenhatodik fejezet Az én felszabadulása

Tizenhetedik fejezet A felszabadult én

V. RÉSZ

Tizennyolcadik fejezet A Szellemből fakadó élet

Tizenkilencedik fejezet A felfordított ember

Huszadik fejezet A visszafordult ember

Huszonegyedik fejezet Az emberi szellem működései

Huszonkettedik fejezet A szellem és lélek kapcsolata

Huszonharmadik fejezet A lelkiismeret és az akarat

Huszonnegyedik fejezet Isten imádása és az érzelmek

Huszonötödik fejezet A testté lett Ige

 

Az igei idézetek, ha külön nincs jelölve, a Károlyi Bibliafordításból származnak.

Fordította: Lukács Tibor


 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

T. L. Osborn: Hét megváltói név

Dr. Scofield azt Írja az ő nevét viselő Biblia 6. és 7. oldalain (Lásd a megváltói nevekről szóló lábjegyzeteit.), hogy a Jahve az Istenség megváltói neve és az "Önmagában létező, Önmagát kijelentő" Istenre utal.

Ez a hét megváltói név - írja, "Istennek önmagáról szóló folyamatos és egyre inkább kiteljesedő kijelentésére mutat". Később így folytatja: "A népéhez fűződő megváltói kapcsolatában Jahve hét összetett néven mutatkozik be, amelyek úgy jelentik ki Őt, mint aki betölti az emberiség minden szükségét."

Mivel ezek a nevek azt jelentik ki számunkra, hogy Isten megváltói kapcsolatba lépett velünk, mindnyájuknak arra a Golgotára kell mutatniuk, ahol a megváltásunk megtörtént. Az egyes nevek által kijelentett áldásoknak a megváltás során kellett realizálódniuk. A Szentírás erről világosan tanít.

Ez a hét megváltói név a következő:

Jahve Samma: 'az Úr ott van, illetve jelen van', ami azt a megváltásból fakadó privilégiumot fejezi ki számunkra, hogy élvezhetjük Annak jelenlétét, aki így szól: Íme, én veletek nagyok a világ végezetéig.

Hogy ez az áldás benne foglaltatik a megváltásban, az a tény bizonyítja, hogy közelvalókká lettünk Krisztus vére által.

csütörtök, 01 január 2009 00:00

Tom Marshall: A Vezetés megértése

Néhány évvel ezelőtt, amikor éppen átutazóban voltam Los Angelesben, felvettem egy újságot a repülőtéri újságárus standjáról. Szerepelt benne egy riport egy konferenciáról, amelyen Amerika több mint ezer elit intézményének kinevezett vezetői és menedzserei vettek részt. A konferenciát nagy emberbaráti alapítványok egy csoportja rendezte, melyek célkitűzése nagy pénzösszegek szétosztása. A háromnapos konferencia mottója így hangzott: „A vezetés sok-sok dimenziójának leleplezése”. A konferencia konklúziója riasztó volt. A résztvevők arra a megegyező álláspontra jutottak, hogy az amerikai társadalomban válságban van a vezetés. A nemzetet nem vezetők, hanem menedzserek irányítják, és helyzetét így lehet jellemezni: túlmenedzselt és alulvezetett! „Mi több - írta a riport -, ez a prófécia nem vad tekintetű Jeremiásoktól származik, hanem elismert és sikeres amerikaiaktól, akik között szerepel az egyik nagy újság tulajdonosa, egy kiemelkedő tudós, és a világ legnagyobb részvénytársaságának egyik igazgatója.”