szerda, 11 június 2014 00:00

JÉZUS KRISZTUSRÓL, ISTEN FIÁRÓL szóló örömhír (evangélium)

A Jézus Krisztusról szóló evangélium (örömhír) rengeteg ember életét változtatta meg a történelem során. Közöttük voltak híresek és gazdagok, ismeretlenek és szegények, kegyetlen bűnözők, akikről már a társadalom is lemondott és a felsorolást még sokáig folytathatnánk. Ezek az emberek mind-mind arról tettek bizonyságot a múltban és arról beszélnek a jelenben is, hogy az ember egyedül Jézus Krisztus által kaphat örök életet, amelyben benne van az a rendeltetés is, amelyre Isten eredetileg teremtette az embert. Az alábbiakban összegyűjtött igehirdetések és bizonyságtételek is erről tesznek tanúságot mindannyiunk számára:

 

 

Nochta Pál: Az Ige testté lett

Dátum: 2020 december 25 Helyszín: a sárbogárdi evangélikus gyülekezet, online istentisztelete

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette: Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” (János 1,14-18)

 

 

Nochta Pál: Neked kicsoda Jézus?

„Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus ezt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám. Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Akkor megparancsolta tanítványainak: ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus.” (Máté 16,13-20)

Ez az igehirdetés 2020 augusztus 9-dikén hangzott el Nagylókon.

 


Nochta Pál: Ezek azért írattak meg

A János Evangéliumának 20. fejezetében a 30. és 31. versekben ezt olvashatjuk: „Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” Ma is valódi hit tud létre jönni Isten igéjének hallásából azok szívében, akik előítéletek nélkül keresik az igazságot. A Szent Szellem ma is természetfeletti, mennyei világosságot gyújt emberek szívében és bizonyságot tesz nekik a Jézus feltámadásáról szóló üzenet igazsága mellett. Jézus ma is élővizet ad azoknak, akik szomjúságukkal hozzá fordulnak.

 

 

A Bartimeus Egyesület evangélizációja

Időpont: 2019. 06. 05. szerda 14:30

Helyszín:Látássérültek Nyugat-Dunántúli Regionális Rehabilitációs Központja, 9023 Győr, Szigethy Attila út 109.

Hangos Biblia osztással egybe kötött evangélizációs összejövetelt tartott a Bartimeus Egyesület. A Bartimeus Egyesület részéről jelen volt Miklós Tibor az egyesület elnöke, valamint Hosszu János és felesége Böbe (dicsőítés vezető) és Nochta Pál (igehirdető) az egyesület önkéntes munkatársai.


Nochta Pál bizonyságtétele a sárbogárdi református gyülekezetben

A reformáció 500-dik évfordulója alkalmából rendezett Protestáns esték sorozatának egyik előadásában 2017 október 27-dikén a Bartimeus Egyesület tevékenységének bemutatására és személyes bizonyságtételre került sor a sárbogárdi református gyülekezetben. - Letöltés


Bizonyságtétel az Evangéliumi Rádióban

2016 őszén Székesfehérváron több gyülekezet összefogásával került megrendezésre egy olyan összejövetel, amelyen többek között látássérültek is hozzá juthattak egy Megavoice nevű készülékhez, amely a hangos Bibliát is tartalmazza. Ezen az összejövetelen készült ez a riport, ami a Magyar Evangéliumi Rádióban hangzott el. - Letöltés


Kárpáty Péter: Találkozásom Jézussal

Ebben a bizonyságtételben egy nagyon megrendítő történetet hallhatunk. Kárpáty Péter mesél gyermekkoráról, Jézussal való találkozásáról és azokról a csodákról, amiket Isten tett vele. Bizonyságtételében arról hallhatunk, hogy Istenre teljesen rábízhatjuk magunkat, mert ő hűséges és soha nem hagyja el az övéit.

Története bátorító lehet mindannyiunk számára. - Letöltés


Boros Lajos bizonyságtétele

Ebben a bizonyságtételben egy valódi csodáról hallhatunk, egy olyan ember megtéréséről, akinek a múltja és börtönben eltöltött évei miatt szinte semmi esélye nem volt arra, hogy vissza illeszkedjen a társadalomba. Vannak akik azt mondják, hogy pont egy ilyen embernek van szüksége megtérésre, mások szerint pedig pont egy ilyen ember képtelen a megtérésre, ezzel szemben viszont azt látjuk, hogy erre a csodára minden bűnösnek szüksége van, gazdagnak és szegénynek egyaránt, hiszen mindnyájan vétkeztünk és szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. - Letöltés


Doma Zsolt: Az újjászületés útja

Ez egy 2009-ben készült gyenge minőségű hangfelvétel, mégis érdemes meghallgatni ezt a megtérésről szóló bizonyságtételt, amelyben arról is hallhatunk, hogy Isten miként munkálkodik az emberi szívben mint Atya, Fiú és Szent Szellem. Figyelemre méltó az is, ahogyan ez a bizonyságtétel kezdődik.

„Mindig is kerestem a lehetőséget, hogy megtudjak változni, kerestem azt, hogy szeretetet, elfogadást kapjak, mert úgy éreztem, hogy ezt a saját családomban nem annyira kaptam meg. Ez nem a szüleim hibája, mert ők megtettek mindent ezért, de még sem volt ez a bizonyos szellemi vagy lelki vágyam kielégítve. Ezt a fajta örömet kerestem a szórakozásban, a párkapcsolatokban, a munkában, nagyon sok mindenben, de sehogy nem találtam meg.” - Letöltés


Tim és Beth bizonyságtétele

 

5 éves koromban mesélt először nekem Jeff, a bátyám a mennyről és a pokolról. Tisztán emlékszem, hogy a János 3:16-ot használta arra, hogy bemutassa nekem Isten irántunk való szeretetét. Habár sosem voltam rossz gyerek, mégis tudtam, hogy Isten előtt mégsem vagyok jó.
Megértettem, hogy ahhoz, hogy örökké élhessek, hinnem szükséges Jézusban és abban, hogy Ő az én Uram és Megváltóm. Ahogy az Igevers is mondja: "Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
11 éves voltam, amikor Jeff meghalt rákban. Ő akkor 14 éves volt. Ekkor teljesen összezavarodtam: miért engedi meg Isten a rákot, és miért vette el tőlünk Jeff-t. Nem tudtam többé bízni benne, semmi sem késztetett arra, hogy időt töltsek vele. Egyre inkább önközpontú emberré váltam, aki igyekszik ura lenni saját döntéseinek. - Letöltés


Várkövi Krisztián: Az evangélium bölcsessége

 

Az ember rendeltetése földi létében Isten keresése. Ha ezt nem teszi meg, akkor célt téveszt földi sorsában, azaz bűnbe esik. Ádám bukásakor az emberiség elvesztette az Istennel való kapcsolatát, így a halál és bűn fogságába került. A bűn megfosztja az embert Isten jelenlététől és attól, hogy megtalálja élete lényegét. Jézus Krisztus azért jött el a földre, hogy helyreállítsa mindezeket. Az áldozatának célja az, hogy megszüntesse az igazságon alapuló ellenséges viszonyt Isten és ember között. Ennek felismerésére isteni bölcsességre van szüksége mindenkinek. „Mi egy keresztre feszített Krisztust hirdetünk, aki a zsidóknak ugyan botrány, a nemzeteknek pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, mind zsidóknak, mind görögöknek Krisztus: Istennek hatóereje, és bölcsessége, mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél és az Istennek a gyöngesége erősebb az emberek erejénél.” 1Kor 1:23-25 - Letöltés


Id. Frank Sándor: Hogyan ismertem meg Isten Bárányát?

„Egy éven át tartott, mire felismertem valóságos állapotomat. Huszonhat éves koromra, már tiszteltem Isten korlátlan hatalmát, és örökérvényű igéjét, magamat azonban olyan fogolynak láttam, akin minden jószándékom ellenére a bűneim uralkodnak. Egy szörnyű kényszerpályán sodornak a pokolba. Szerettem volna abbahagyni romlott életmódomat, amit addig folytattam, szerettem volna szabadulni bűnös önmagamtól, és helyette egy új és istenfélő életet kezdeni. Nem sikerült sehogyan! A legkisebb bűnöm erősebb volt, mint minden istenes jószándékom és fogadkozásom. Pedig hónapokon át rendszeresen jártam már imaházba, Bibliát olvastam, imádkoztam, de hiába. Ma már tudom, hogy eközben Isten Szelleme munkálta megtérésemet, bűnné tette a bűneimet (Ján.16:8), és tapasztalnom kellett, hogy ezek ellenében én tehetetlen vagyok (Róma 7:19). Tudtam az elmémmel, hogy az Úr Jézus Krisztus a szabadító, de még csak emberi ismereteim voltak felőle, melyek nem segíthettek rajtam.
Végül belefáradtam, és egy vasárnap délutáni istentisztelet megkezdése előtt, magamban imádkoztam:" - Letöltés


Nicky Cruz Magyarországon

Az egykori bandavezérből lett keresztény evangélista, az 1980-as években Magyarországon járt, és egy evangélizációs összejövetelen mesélte el, hogy Jézus Krisztus milyen módon változtatta meg az életét. Ezen az archív felvételen még ma is lehet érezni a Jézus Krisztusról szóló üzenet természetfeletti erejét, amely hatással van ránk, mert erő van ebben az üzenetben. - Letöltés


Dr. David Yonggi Cho „Miért nem jött le Jézus a keresztről?”

Ez egy megrázó előadás arról, hogy Isten mennyire szeretett bennünket, már a születésünk előtt is. Irántunk való szeretetének legfontosabb jelzése az volt, hogy egyszülött fiát, Jézust, adta értünk. - Letöltés


Szabó Imre: A jó hír (Evangélizáció a „Biblia szívéről”)

 

Imre bácsi már eddig is jó néhány Úrtól kapott szellemi kincset megosztott velünk, most íme itt egy újabb nagy adag kincs, nem más, mint maga az evangélium, pontosabban az evangélium egy szelete, úgy, ahogyan azt ő megértette és megtanulta Istentől. (Ez a könyv egyébként megtalálható egy másik honlapon is, amely a linkajánlóban megtalálható.) - Letöltés


Bill Winston bizonysága

 

Az alábbi történet arról szól, hogy Isten milyen hatalmas dolgokat képes cselekedni egy fekete bőrű ember életében. Története bátorító lehet mindannyiunk számára. - Letöltés


Beszélgetés Zimonyi Péterrel

 

Péter bácsi a soproni baptista gyülekezet tagja, élete tele van bizonyságokkal, az Istennel átélt megtapasztalásokkal, a két részes beszélgetésben ezekből osztja meg velünk azokat, melyeket ő a legfontosabbnak tart. Az ő élete is azt üzeni mindenkinek aki még nem született újjá, hogy Jézus Krisztussal ma is lehet találkozni és ez a találkozás, örökre szóló változást hoz létre az ember életében.  - Letöltés


Várkövi Krisztián: Jézus, a szövetséges

 

Biblia hiteles dokumentum, amely a szövetségek Istenét mutatja be számunkra. Az örökkévaló Isten Jézus Krisztus által örökkévaló szövetség ajánlatával fordult az emberiség felé, melynek elfogadása az embert az Ő királyságába vezeti. .  - Letöltés

 


Diriczi Tibor: Hogyan születtem újjá?

 

Ebben a rövid bizonyságtételben hallhatunk arról, hogy miként született újjá egy olyan ember, aki gyakorlatilag gyermek korától kezdve egy nazarénus gyülekezethez tartozott, de aztán idővel mégis eljutott arra a pontra, ahol már neki is Istenhez kellett kiáltania bűneinek bocsánatáért..  - Letöltés

 


Diriczi Tibor: Nincs más lehetőség

 

A Biblia középpontjában Jézus Krisztus van. Az Ószövetség rá utal, az Újszövetség pedig róla szól. Mint ahogy Isten országát sok példázatban tanította az embereknek, úgy saját magát is sok példázatban mutatja be. Ő az út, az igazság, az élet, bölcsesség és világosság, a feltámadás, az ajtó, a jó pásztor, az életnek kenyere, a szőlőtő. Ő, mint Isten fia, ember fia és Dávid fia lett nekünk szabadítónk, királyunk, urunk, főpapunk és vőlegényünk. Ő az Istennek Báránya..  - Letöltés

 


Tóthné Kállai Klaudia: Evangélizációs Istentisztelet - A megtérés, Istenhez fordulás kulcsai

 

Ádám bűnbeesése előtt intelligenciáját, világképét Istentől kapta. A bűn következményeként az ember Sátánhoz hasonlóan felfuvalkodott. Magasságossal egy rangra próbálja emelni önmagát. Ez magában foglal minden olyan felfogást, amely felmagasztalja önmagát Isten ellenében. Szentírás úgy definiálja ezt a jelenséget: megtévesztett világkép, logika. Az ember élete során összegyűjt tudást, ez az, amiben az ember hitét helyezi. Ha hagyjuk, akkor az evangélium világossága beemeli szívünket az igazság által gondolataink megtisztításához és kulcsot ad ahhoz, hogy kitörhessünk sérelmeink, függőségeink kötelékeiből. „Az az örömhír, amit hirdetünk, mégis el van takarva és érthetetlen egyes emberek számára. De csak azoknak, akik a teljes pusztulás felé mennek. 2Kor 4:3
Ez az igehirdetés 2016 január 30-án hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetben.  - Letöltés

 

Megjelent: 13937 alkalommal