Elemek megjelenítése címkék szerint: D

csütörtök, 01 január 2009 00:00

Derek & Ruth Prince: Az ítélet Isten házán kezdődik

Amerikai keresztényként szembesülnünk kellett egy félelmetes, de tagadhatatlan ténnyel: a mi nemzedékünk ítélet alá került. Számtalan oka van ennek, ami egyetlen egyszerű megállapítással összegezhető: elkövettük azt a bűnt, amiért Ézsau is megítéltetett: megvetettük az elsőszülöttségi jogunkat (Zsidó 12,15-17.). Amikor Jézus az Ő napjáról beszélt, azt mondta, hogy a zsidók ítélete sokkal szigorúbb lesz, mint Szodomáé és Gomorráé, mivel ők már sokkal több kijelentést kaptak az igazságról (Máté 11,20-24.) Ugyanez vonatkozik Amerikára ebben az évszázadban...
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Dr. David Rosevear: Teremtéstudomány

Annak ellenére, hogy hiszünk Istenben, hiszünk a Biblia igazságában, nem tudjuk teljes mértékben függetleníteni magunkat attól a világtól, amelyben élünk. Hisszük, hogy Isten teremtette a világot, mégis erősen befolyásolja gondolkodásunkat az evolúció elmélete, amit az iskolában megtanítottak nekünk, és amivel lépten-nyomon találkozunk. ...a tudomány igazságai nem állnak szemben a Bibliával, hanem a modern tudomány egyre inkább abba az irányba halad, hogy meg tudja erősíteni a Biblia kijelentéseit, ezért az Istenbe vetett hit nem jelent maradiságot és szemellenzős gondolkodást, amely a tényektől nem hagyja magát zavartatni.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Derek Prince: Bálám tévelygése

Áttekintésre ajánlott igehelyek: 4Mózes 22, 23, 24, 25, 31

Kedves barátom!

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy Bálámról, a 4.Mózes 22-25. igerészben leírt jövendőmondóról szóló történetnek nincs semmi lényeges üzenete a mai keresztények felé. Pedig az Újszövetség szerzői három külön részben is hivatkoznak Bálámra, és mindannyiszor óvatosságra intenek. Tehát nyilvánvaló, hogy a keresztények számára ez a történet fontos tanulságokat tartalmaz. Egy különös és ármánykodó személyiség volt Bálám, rendelkezett a természetfölötti szellemi ajándék és a korrupt jellem elképesztő kombinációjával. Ez azért lényeges, mert a mai egyház életében is egyre több lelkészi szolgálatnál vehető észre a szellemi ajándék és a korrupt személyiség hasonló keveredése. Bálám története azzal indul, hogy Izrael még utoljára tábort üt Kánaán szélén, mely félelemre készteti Bálákot, Moáb királyát, kinek birodalma határos volt az Izraeliták táborhelyével. Bálák az Izraeliták megjelenését kétségtelenül fenyegetésnek tekintette országára nézve, jóllehet ők semmi olyat nem tettek, ami indokolhatta volna ezt a félelmét.

csütörtök, 01 január 2009 00:00

David Wilkerson: Másfajta emberek

Amikor Istenfélő emberek tetteiről olvasok az Ó Testamentumban, szívem tűzben ég. Az Úristennek ezek a szolgái annyira le voltak terhelve Isten nevének érdekében, még ma is csak ámulunk, ha visszagondolunk óriási tetteikre. Azok a szentek mint egy szikla, meg sem mozdultak, míg nem hallottak Istentől. És hanyatlóban lévő népük, vagy családjuk miatt napokig sírtak. Visszautasítottak ételt, italt és még csak nem is mosakodtak. Fájdalmukban szakállukat és hajukat tépték. Ezékiel próféta Jeruzsálem ostromát kiábrázolva feküdt bal oldalán 390 napig, állandóan figyelmeztetve az elbizakodott népet Isten közelgő ítéletére. Csodálkozva kérdem, honnan vették ezek a szentek szellemi erejüket és képességüket ezekhez a tettekhez? „Másfajta emberek” voltak, különböztek a mai templomba járóktól.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

David Wilkerson: Hatalommal hirdetni Krisztust

Szolgálatunk sok konferenciát tartott pásztorok számára, de céltudatosan soha sem tanítottam arról, hogy ők miként prédikáljanak. A saját prédikálásommal is elég gyakran küszködök, nemhogy még másokat is tanítsak arra, hogy hogyan kell prédikálni. Nagyon jól emlékszem arra, hogy ötvenévnyi prédikálásom során volt, amikor saját lelkemet is áthatotta az, amit prédikáltam. Éreztem, hogy beszédem, az üzenet szellemi hatalommal jött. Kétség kívül az Úr érintése volt rajta. Szintén emlékszem arra is, amikor beszédem az Úr speciális kenete nélkül hangzott el. A „shófár” hangja nem volt hallható, nem érintette meg a hallgatóság lelkének mélyét, egyszóval hiányzott belőle a szellemi hatalom. Ilyen alkalommal, az üzenet csak felvilágosítást adott nem volt meggyőző és megítélő.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Derek Prince: Az igazság szelleme

„És én kérem az Atyát és más segítőt ad nektek, hogy bennetek lakjon mindörökké, az igazság Szellemét, akit a világ nem képes befogadni, mert sem nem látja, sem nem ismeri őt. De ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.” (Jn 14,16-17. angol ford. alapján) Amikor Jézus megígérte tanítványainak, hogy az Atyától isteni segítőt kér számukra, Ő ennek a segítőnek különleges nevet adott, az igazság Szellemének hívta őt. Ugyanakkor azonban figyelmeztette őket, hogy a világ nem lesz képes befogadni ezt a segítőt. Miért nem?
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

David Wilkerson: Nem minden megpróbáltatás vizsga

Isten nem élvezettel teszi ki gyermekeit a megpróbáltatásoknak. A biblia azt mondja, hogy Krisztus együtt érez velünk, amikor nehézségeken megyünk át "megindulva gyarlóságainkon". Krisztus azt mondja az Egyháznak: "Ismerem szorongattatásodat és szegénységedet" (Jelenések 2,9). Lényegében ezt mondja: "Jól tudom, hogy min mész keresztül. Te talán nem érted ezt, de én jól ismerem bajodat.".

Lényeges, hogy megértsük ezt az alapvető igazságot; az Úr igenis próbára teszi az övéit. Az Ige ezt mondja: "Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt." (Zsolt. 66,10). "...hiteteket, mely az elvesző, de tűzön át kipróbált aranynál sokkal értékesebb" (1 Péter 1,7). "Az ÚR megvizsgálja az igazat" (Zsolt 11,5).

csütörtök, 01 január 2009 00:00

Derek Prince: A varázslás

Az angol nyelv általában három szót használ a sátáni erők különböző megnyilvánulásainak a leírására: varázslás, jövendőmondás és boszorkányság. A varázslás alapvetően az uralkodás ereje. Az az erő, amely rabul ejt, amely ellenőrzés alatt tart, s személyes uralkodáson keresztül valósul meg. S hadd mondjam meg rögtön az elején, hogy soha nem Isten akarata, hogy egy személy elnyomja a másikat. Minden ilyen esetben a mögötte lévő erő gonosz! Soha nem Isten akarata, hogy a férj uralkodjék a feleségén, a feleség a férjén, a szülők a gyermekeken vagy a szolgáló testvérek a gyülekezeten. Ahányszor ez megtörténik, a mögötte lévő erő mindig gonosz!
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

David Wilkerson: Krisztus, az emberi szívek kutatója

Krisztus szereti Egyházát. Életét adta érte és megígérte, hogy a „pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.” Pünkösdkor Szent Szellemét küldte el Egyházának megalapozására és szolgáit – pásztorait, tanítóit, evangélistáit, apostolait, prófétáit – felkente ajándékaival, hogy felépítsék azt. Akkor miért találjuk Jézust félelmetesnek a Jelenések könyvének második fejezetében, ahol ezt olvassuk: „A mécslábak között valakit láttam, aki ember fiához hasonlított. Sarkig érő ruhába volt öltözve, a mellén aranyöv övezte, feje és haja fehér volt, mint a fehér gyapjú (és a hó), szeme mintha tűzláng lett volna, lába kemencében olvasztott libanoni érchez hasonlított, hangja mintha víztömeg zúgása lett volna, jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles pallos jött elő. A látvány olyan ragyogó volt, mint mikor a nap teljes hatalmával fénylik.” (Jelenések 1,13-16)
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

David Wilkerson: Ne emeljetek kezet felkentjeimre!

„Ne emeljetek kezet felkentjeimre, prófétáimat se bántsátok!” (Zsolt. 105,15) Ez a rövid vers erőteljes figyelmeztetést tartalmaz az Úrtól, és minden egyes szót komolyan vesz: jaj akármelyik nemzetnek vagy személynek, aki kezét Isten választottjára emeli. És jaj akárkinek, aki prófétáit bántalmazza. Ezt a szigorú figyelmeztetést két szempontból kell megértenünk. Először: a „felkentek” és a „próféták” a természetes Izraelre vonatkoznak, Isten ószövetségi népére. Azonban Isten figyelmeztetése, hogy ne bántalmazzuk választottjait, mára is vonatkozik Egyházára, a szellemi Izraelre is.