Elemek megjelenítése címkék szerint: R

„A Szentírás a szegényekről való gondoskodás felelősségét nem a társadalom gazdag embereire helyezi. A gazdag embereket arra figyelmezteti, hogy ne a gazdagságukban bízzanak. Arra figyelmezteti őket, hogy a gazdagságuk egy szempillantás alatt semmivé válhat. Arra is figyelmezteti őket, hogy meghalhatnak, mielőtt élvezhetnék a gazdagságukat. A Biblia nagyon reálisan látja a dolgokat és nem várja el a gazdagoktól, hogy jót tegyenek a szegényekkel… A Biblia a szegényekért való felelősséget a keresztyénekre helyezi és nem a gazdagokra. Azok a keresztyének, akik a gazdagokat akarják megadóztatni, hogy áldásul legyenek a szegények számára, elhárítják magukról a felelősséget.”
 
„Álomban egy magányos alakot láttam egy úton haladni. Amikor a nap lement a hegyek mögött, egy város képe tűnt fel. Amikor az utazó a város közelébe ért, úgy tűnt neki, hogy gyülekezetek nagy csoportját látja. Templomtornyok, keresztek magasodtak a látóhatár fölé. Felgyorsította lépteit. Ez lehet a célállomás? Egy impozáns épület mellett haladt el, amin a villogó neonfény a következőt hirdette: “A Jövő Székesegyháza.” Távolabb egy kivilágított stadion hirdetőtábláján óriásplakát dicsekszik, hogy ötvenezer ember részvételével evangelizációs összejöveteleket tartanak egy héten három este.”
 
szerda, 16 január 2013 00:00

Rick Joyner: A vallásos szellem legyőzése

„A legnagyobb parancsolat azt mondja, hogy szeressük Istent; ez a legnagyobb ajándék, amelyet birtokolhatunk. A második parancsolat úgy hangzik, hogy szeressük a felebarátainkat. Ahogyan az Úr megerősítette, e két parancsolattal függ az egész törvény. Ez azt jelenti, ha megtartjuk ezt a két parancsolatot, akkor az egész törvényt meg fogjuk tartani (Mt. 22, 34-40, Róm. 13, 8). Ha szeretjük az Urat, akkor nem fogunk bálványokat imádni. Ha szeretjük a felebarátainkat, nem fogunk rájuk irigykedni, nem lopunk tőlük, nem öljük meg őket. Tehát a szeretetnek ez a két pozitív parancsa képessé tesz minket arra, hogy teljesítsük a törvényben megfogalmazott összes negatív “ne tedd” parancsot. Az Isten iránti egyszerű szeretet a szívünkben lévő gonosz nagy részét le fogja győzni, s ez a leghatékonyabb fegyver a világban működő gonosz ellen. Mivel az Isten iránti szeretet a legmagasabb rendű célunk, az életünknek elsődlegesen erre kell összpontosulnia. Ez az oka annak, hogy az ellenség legmegtévesztőbb és legveszélyesebb támadásai a gyülekezet ellen ettől az alapvető iránytól akarnak eltéríteni bennünket.”
Közzé téve Nyeste Ferenc engedélyével (www.oih.hu)
 
csütörtök, 26 április 2012 00:00

Rédei Róbert: Látás a széles és keskeny útról

Két utat láttam. A két út az elején szétágazott. Baloldalon volt egy széles és egyenes út. Kövekkel volt kirakva, szabályos fehér nagyméretű térkövekkel. Az út két oldalán fémkorlátok voltak, a szalagkorlátokhoz hasonlóak. Sok ember járt ezen az úton, mind egy irányba tartottak, egyenesen előre. Az út olyan hosszú volt, hogy a vége nem látszódott, beleveszett a semmibe. A jobb oldalon a másik út keskeny volt és erősen felfelé emelkedett, mint a hegyoldalaknál szokott. Ez is térkövekkel volt kirakva, de itt a szélén nem volt korlát és az út szélein a kövek leszakadozóban voltak. Az út nem egyenes, hanem enyhén kacskaringós volt, viszont töretlenül felfelé tartott a felhők felé. Az út vége gyönyörű és tiszta bárányfelhők közé ért és be is fedték a felhők. Ezen az úton kevés ember járt, szakaszosan és ritkásan. A két út között, ahogy fokozatosan elvált egyre nagyobb lett a távolság és a szintkülönbség.
 
szerda, 16 november 2011 00:00

Ron Mc Kenzie: A próféta szolgálata

(Bepillantás a prófétai ajándékba) Abonyi Sándor fordította le ezt a könyvet, amelyben Ron Mc Kenzie nemzetközileg is ismert keresztény szerzőktől is gyakran idéz. Ez a könyv lényegében egy összeállítás, érdemes lassan és elmélkedve olvasni, mert ebben az írásban sok olyan gondolattal találkozhatunk, amelyek túlságosan fontosak ahhoz, hogy csak átfussunk rajtuk.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Ray Comfort: A pokol legféltettebben őrzött titka

A hetvenes évek végén Isten egy utazásokkal járó szolgálattal tisztelt meg. Utazásaim során lehetőségem nyílt hozzáférni a gyülekezetek növekedési adataihoz, és nagy megdöbbenésemre azt vettem észre, hogy a Jézus mellett döntésre jutók 80-90%-a hagyja el a hitet, tér vissza a világba. Ez a modern evangelizációnak és módszereinek „érdeme”, melyek száz esetből 80-90 úgynevezett visszaesőt termelnek. Hadd fejtsem ezt ki bővebben. 1991 volt az Egyesült Államokbeli 10 éves ébredés első éve, mikor az ország egy jelentős felekezete 294.000 Krisztus melletti döntést regisztrált. Ez alatt az egy év alatt ez a 11.500 gyülekezetet magában foglaló felekezet 294.000 döntést könyvelhetett tehát el. Ennek ellenére csupán 14.000 főt lehetett megtalálni az istentiszteleteken...
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Ricardo Cid: Nyolc óra a mennyben

Jézus ezt mondta: „Meg akartam mindezt mutatni neked, hogy figyelmeztesd a Gyülekezetet és reményt adjál nekik. Mondd el, ha az emberek megbánják bűneiket, megbocsátok nekik. Nagy dolgot fogok cselekedni a Földön. Mondd meg az én népemnek is, ha megbocsátást kérnek, ma még megbocsátok nekik!”
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Ray Comfort: Igaz és hamis megtérés

Luther Márton a Galata levélhez írt kommentárjában - ez a levél beszél az Isten törvénye alóli felszabadulásról - egy, az ő idejében feltűnő sátáni tanokat hirdető szektáról is szól. Figyeljétek meg, miről szólt ez a tanítás, a következőket írja: „A Sátán, minden megtévesztés istene naponta alapít új szektákat. A legutóbbi, melyről sohase gondoltam volna, hogy felütheti a fejét, azt tanítja, hogy az egyházat meg kellene szabadítani Tízparancsolattól, és hogy az embert nem kell megijeszteni a Törvénnyel, hanem Krisztus kegyelmét hirdetve kell nyájasan a lelkükre beszélni.” Azt mondja tehát itt Luther, hogy egy új tévtanítás ütötte fel a fejét, egy olyan sátáni körmönfontság, melyet legmerészebb álmában sem gondolt volna. Őt megrémítette az a gondolat, hogy egyesek nem használják a Törvényt, hanem helyette kedvesen noszogatják az embereket, hogy Krisztushoz jöjjenek, úgy hogy csupán a kegyelemről prédikálnak, mégis ez a tökéletes összefoglalása a modern evangelizációnak és módszereinek.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Raj Tamás: Istennevek a Bibliában

Október elején indult el az a bibliaiskola, amely a héber Írások rejtelmeibe hivatott bevezetni az érdeklődőket. Az előadásokat Raj Tamás, az ismert főrabbi és meghívott vendégei tartják. Az esemény különlegessége, hogy a hallgatók között szép számmal akadnak különböző keresztény felekezetekből érkezett érdeklődők is, akik a sok áttételes olvasmány után, autentikus forrásból is szeretnék megismerni az Ószövetség rabbinikus bibliaértelmezéseit. Az előadások értelemszerűen nem keresztény szemszögből közelítik meg a héber írások tartalmát, ennek ellenére bőven nyújtanak tanulni és okulni valót a téma iránt érdeklődőknek. Az alábbiakban bepillantásképpen a bibliaiskola első óráinak vázlatából adunk közre néhány szemelvényt. Az estek rendezője a Makkabi Kiadó. Érdeklődni lehet a 267-8502-ös telefonszámon.

 

Szeretnénk, ha a héber Bibliát és annak tanításait hallgatóink jobban megértenék és megszeretnék. Reméljük azt is, hogy felkelthetjük az érdeklődést a bibliai héber nyelv szépségei iránt. Az immár klasszikus új-héber költészet egyik legnagyobb alakja, Hájim Nahman Bialik ugyanis joggal vélte úgy, hogy aki a zsidó Szentírást csak fordításból ismeri, az olyan, mintha tulajdon édesanyját egy fátylon keresztül csókolná meg... 

JHVH - a négybetűs istennév

"Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Mindenható Istenként jelentem meg, ám JHVH nevemmel nem váltam ismertté számukra" - így nyilatkozik meg Isten Mózes előtt, amikor az egyiptomi szolgaságból való kiszabadítás történelmi feladatával bízza meg őt. Ahhoz azonban, hogy ennek a híres mondatnak a jelentését feltárjuk, a négy héber betű magyarázatát is meg kell lelnünk. Az itt szereplő négybetűs istennév (görög eredetű tudományos szóval a tetra-grammaton ) értelmezése, noha szinte könyvtárnyi irodalma van, a kabbalában és a bibliatudományban egyaránt számos eltérő véleményt váltott ki, és azt mindmáig a legnagyobb titok övezi. Nem véletlen, hogy a korai görög fordítás, a Septuaginta megtartotta eredeti alakját, csupán betűit írta át, ahogyan azt az imént mi is tettük.

Isten - a Bibliából tudjuk - az ősapáknak ígérte a későbbi Izrael országát, s ők töretlenül bíztak ebben az ígéretben, noha ők ma guk egy talpalatnyi földet sem birtokoltak belőle. (Ábrahámnak még felesége sírhelyét is kemény pénzen kellett megvásárolnia.) Az ígéretet több száz év múltán, Mózes valósíthatta volna meg, ő azonban csalódottságának adott hangot, s erre szól válaszként az általunk idézett mondat. A JHVH egy olyan új fogalmat fejez ki, amely éppen ekkor keletkezett, s amelyben nem részesülhettek a bibliai ősapák: a történelmi ígéretet megvalósító, irgalmas és jóságos, az emberi történelmen uralkodó Örökkévaló fogalmát.

Az új fogalomhoz azonban szó is kellett, amely eladdig ismeretlen volt a héber szótárban. (Voltaképpen mindmáig hiányzik a héber nyelvben az örökkévaló szava.) Ezért mesterségesen alkották meg ezt az új szót Istenre. Három szót írtak egymás alá, s ezek betűit összevonták. (Mi ezt fonetikus átírásban tesszük.)


 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Ray Bevan: Semmiből valamit

Érezted már valaha magad jelentéktelennek? Vagy úgy, hogy nincs semmid - semmilyen konkrét talentumod, vagy ajándékod? Vagy esetleg lehetetlen helyzettel találtad magad szemben, amit nem tudtál megoldani? A II. Királyokban olvasunk egy asszonyról, aki olyan követelésekkel nézett szembe, amiknek nem tudott eleget tenni. A férje meghalt, nem volt pénze kifizetni a számláit, és a hitelezői jöttek, hogy kipakolják a házát és elvigyék a fiait. Túl nehéz, óriási problémával kellett szembenéznie.

Vannak idők az életünkben, amikor olyan helyzetekbe kerülünk, amit számunkra lehetetlen megoldani. Ez az a pont, ahol Isten belép és természetfölötti módon megoldja a szükségeinket. Lehet, hogy pont ilyen helyzetben Vagy. Ha olyan helyzetben Vagy, hogy megoldhatatlan követeléssel találtad magad szemben, van egy kulcs számodra, ami felszabadítja Isten természetfeletti erejét. Az, hogy engedelmeskedj egyszerű instrukcióknak.