Elemek megjelenítése címkék szerint: N

vasárnap, 24 április 2022 06:11

Nochta Pál: Igehirdetés a Jelenések 19,6-9 alapján

evangélikus kép2

„És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba: ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám: Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára! Ezt is mondta nekem: Ezek Isten igaz igéi.” (Jelenések 19,6-9)

Ez az igehirdetés 2022 április 14-dikén hangzott el a sárbogárdi Evangélikus Gyülekezetben.

 

 

 

vasárnap, 03 április 2022 04:06

Nochta Pál: A helyes istenkeresés

nochta aratas

Dátum: 2022.03.27 Helyszín: Budapest, Szeráf Centrum

A Jelenések 4-ben láthatjuk, hogy János apostolnak Isten csodálatos betekintést ad a mennyei világba, felemelve ez által Jánost a nagyon nehéz külső körülményei fölé. Ezzel együtt János kinyilatkoztatást is kapott azokról az igazságokról, amelyek a XXI. században élő keresztények számára is fontosak. Valódi kinyilatkoztatáshoz azonban csak helyes istenkeresés által juthatunk, ehhez pedig szükségünk van a Szent Szellem vezetésére, mert csak ő tud minket helyes istenismeretre tanítani. Fontos, hogy megismerjük a valóságot, amelyet a Szent Szellem nyilatkoztat ki számunkra, a Zsidó 4,12 alapján pedig szükség van az életünkben a lélek és a szellem szétválasztására is ahhoz, hogy helyes istenkeresésben maradjunk.

 

 

 

vasárnap, 03 április 2022 04:06

Nochta Pál: Küzdjetek a hitért!

nochta aratas

Dátum: 2022.03.26 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Júdás apostolnak muszáj volt figyelmeztetnie a testvéreket, hogy azt a hitet amit megtéréskor-újjászületéskor kaptak Istentől, sok megpróbáltatás éri, ezért folyamatos küzdelemben kell maradni, hogy az Istentől kapott hitet képesek legyenek mindvégig megtartani. Ez a megállapítás ránk is igaz, mert mi is az utolsó időkben élünk és nagyon sok külső körülmény által próbálja elbizonytalanítani a hitünket a sátán. Az ördög azonban nem csak külső, hanem belső megpróbáltatásokat is felhasznál ellenünk, erre volt jó példa Timóteus, aki valószínűleg félelemmel, bizonytalansággal és szomorúsággal is küzdött, ezért Pálnak bátorítania kellett őt, hogy harcolja meg a hit nemes harcát. Isten nem valamilyen bigott, vak hitért való harcot kér tőlünk. Ő mindig elküldi hozzánk igéjét, amelyből valódi hitet nyerhetünk. Isten mindig kinyilatkoztatja azt amit tenni akar az életünkben és ebből a kinyilatkoztatásból származik az igazi, bibliai hit. Ennek volt jó példája József, de még az egyiptomi fáraó is.

 

 

 

vasárnap, 27 február 2022 08:02

Nochta Pál: Újjá kell születned!

nochta aratas

Dátum: 2022.02.20 Helyszín: sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet

A Titusz 3,1-7 szerint egy hívő ember természete nem azonos a hitetlenével, mert a hívőnek már új természete van. Ez az új természet az újjászületés (felülről való megszületés) által jön létre az ember bensejében, majd ez után ennek az új, krisztusi természetnek fokozatosan növekednie és terjednie kell az emberben. A cél, hogy végül teljesen Jézus Krisztushoz hasonlóvá váljunk és az ő természete nyilvánuljon meg bennünk és általunk.

 

 

 

nochta aratas

Dátum: 2021 október 23 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak bizonyítéka.” mondja Isten igéje a Zsidó 11,1-ben. Fontos tudni azonban azt, hogy a valódi hit, mindig Krisztus beszédéből származik. Mindenkiben aki újjászületett, Isten hite van, mégis felvetődik az a kérdés, hogy miért tapasztalnak meg sokan az újjászületésük után az életükben olyan tragédiákat, sorscsapásokat, amelyek elkerülhetőek lennének. Az elkerülhető tragédiáknak vagy nehézségeknek az az oka, hogy sok keresztény amikor próbába kerül, nem várja meg, míg Isten kijelenti az általa elkészített megoldást. Sokan próbálkoznak emberi megoldásokkal, amikor nehéz helyzetbe vagy valamilyen komolyabb szükségbe kerülnek. Izsák, Mária és József, valamint Zakariás és Erzsébet példájából is megtanulhatjuk, hogy csak azon van Isten áldása, amit ő kezdeményez az életünkben. Ezzel kapcsolatban az Ezékiel 14,1-10 is arra figyelmeztet bennünket, hogy ha a szívünkben bálványimádók vagyunk, nem fogunk kijelentést kapni Istentől.

 

 

 

szerda, 29 szeptember 2021 19:01

Nochta Pál: Jöjj fel ide!

nochta aratas

Dátum: 2021.09.26 Helyszín: Budapest, Szeráf Centrum

János apostolt az Úr szellemben fölragadta a Mennybe a trón elé és megmutatta neki, hogy azok akik valóban Krisztust követik, minden korszakban győzni fognak a sátán fölött, még akkor is, ha a külső körülmények ezt az igazságot nem támasztják alá. (Jelenések 4,1-2) János Patmosz szigetén volt száműzetésben, rendkívül nehéz körülmények között, többek között ezért is adott neki az Úr kinyilatkoztatásokat, hogy abban a nehéz korszakban is győzni tudjon és az egyház számára is áldásul szolgáljon. Szellemben nekünk is az Úrral kell lennünk, be kell mennünk az ő jelenlétébe, keresnünk kell az ő közelségét. Jézus és a három legközelebbi tanítvány (Péter, Jakab és János) példájából tanulva nekünk is föl kell mennünk a hegyre vagyis el kell kezdenünk rendszeres szellemi életet élni ahhoz, hogy Istennel megtapasztalásaink és bizonyságaink lehessenek, valamint, hogy mi is meglássuk a mennyei valóságot, amely több mint a szürke hétköznapokban töltött biológiai életünk. (Márk 9,2-13)

 

 

 

szerda, 29 szeptember 2021 19:01

Nochta Pál: A hit

nochta aratas

Dátum: 2021.09.25 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

A Zsidókhoz írt levél 11-dik fejezetében a hit hőseiről olvashatunk, akik kijelentés által kaptak hitet és világosságot, ezért voltak képesek győzni az őket érő megpróbáltatásokban és kihívásokban. Fontos, hogy helyes definíciónk legyen a hitről, illetve tisztában legyünk azzal, hogy mi az ami nem tekinthető hitnek Isten szerint, mi a hitetlenség és mi a hamis hit. Fontos tudni, hogy a hit nem azonos az akarnokságunkkal vagy a vágyainkkal. A hit, Krisztus beszédének hallásából származik és ezt a hitet a Szent Szellem megerősítheti bennünk a hit tárgyával kapcsolatos vágyakkal is. A hitnek legfontosabb szerepe azonban a megigazulásunkban és Istennel való kapcsolatunkban van, ezt példázza Ábrahám is, akinek Isten, hite által tulajdonított igazságot. (1Mózes 15,1-6)

Ábrahám példája is azt bizonyítja számunkra, hogy ha valódi hitünk van, akkor nem fogunk a sátán megtévesztése alá kerülni mint Akháb, hanem Krisztust fogjuk követni, betöltjük az elhívásunkat, befutjuk a pályánkat és elnyerjük az ígéreteket vagyis mi is hősök leszünk.

 

 

 

hétfő, 09 augusztus 2021 04:14

Nochta Pál: Én az Úr vagyok a te gyógyítód

nochta aratas

Dátum: 2021.08.07 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Fontos, hogy ne csak a betegségből való gyógyulásra fókuszáljunk, mert Isten az egész személyiségünk számára gyógyulást készített, Jézus Krisztus engesztelő áldozata által. A 2Mózes 15,22-27 szerint Isten ígéretet tett Izraelnek, hogy ha a nép hallgat rá és az ő akaratát cselekszi, akkor az Úr nem fogja rájuk engedni az egyiptomi betegségeket. Itt Isten gyógyítóként, egészen pontosan orvosként jelenti ki magát a nép számára. A Zsoltár 105,37 is erről tesz bizonyságot. Ez az ígéret, életünk minden területére vonatkozik. A gyógyulás átvételének egyik isteni alapelvét a 4Mózes 21,6-9-ben találjuk meg. Ahogy az izraelieknek fel kellett nézniük a Mózes által póznára tett rézkígyóra, úgy nekünk is fel kell tekintenünk Jézus Krisztusra, amikor a személyiségünk valamelyik területén gyógyulásra van szükségünk.

 

 

 

kedd, 20 július 2021 16:13

Nochta Pál: Ahogy a kenet tanít

nochta aratasDátum: 2021.07.17 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Az 1János 2,27-28 szerint a kenet (vagyis a Szent Szellem) mindenre megtanít minket azért, hogy megmaradjunk Krisztusban, hogy amikor ő eljön, ne szégyenüljünk meg. Jézus Krisztus számára a legfontosabb, hogy amikor ő eljön értünk és színről-színre találkozunk vele, felismerje bennünk önmagát. Az Atya számára is az a legfontosabb, hogy az ő első szülött fiát felismerje bennünk. Isten és az ember között az út nem egy irányú, mert nem csak Isten tud jönni mi hozzánk, hanem mi is mehetünk ő hozzá, amennyiben hallgatunk az ő szavára és engedünk a kenet tanításának. A Szent Szellem ugyanis vezetni és tanácsolni akar minket, Isten megismerésében is.

Igehelyek: 1János 2,27-28 Énekek Éneke 3,1-4 Énekek Éneke 5,2-7

 

 

 

kedd, 25 május 2021 04:39

Nochta Pál: A büszkeség

evangélikus kép2

A büszkeséget mint kifejezést egyaránt használjuk pozitív és negatív értelemben is. A Szentírásban azonban nem ismerünk pozitív büszkeséget, mert Isten igéje szerint a büszkeség negatív dolog vagyis bűn. A büszkeséget gyakran szoktuk nevezni kevélységnek vagy felfuvalkodottságnak is. A Bibliából úgy tudjuk, hogy Lucifer volt az első személy, aki elbukott ebben a bűnben, magával rántva az angyalok egyharmadát is. Ez a bűn ma is jelen van nem csak a világban, ahol ez természetes, hanem sajnos az egyházban is, pedig Isten királyságában nincs helye a büszkeségnek. Az 1Sámuel 16,1-13-ban olvasható történetből kiderül, hogy Saul királyságában és még a betlehemi Isai családjában is, milyen módon nyilvánult meg a büszkeség. Isten gyűlöli ezt a bűnt. Ezt azzal is demonstrálta, hogy Sámuel próféta, Isai fiai közül az alázatos és tiszta szívű Dávidot kente fel királynak, testvérei jelenlétében.

Ez az igehirdetés 2021 május 23-dikán hangzott el a sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet online istentiszteletén.