Elemek megjelenítése címkék szerint: N

csütörtök, 23 február 2017 16:05

Nochta Pál: Lemaradtál? 2. rész

Dátum: 2017. február 19. Helyszín: Öskü, Magyar Pünkösdi Egyház gyülekezete

Hatalmas és gyors ütemű változások zajlanak az egész világon. Itt Európában is komoly változások vannak az élet minden területén, amelyre az európai kereszténység jelentős része nincs felkészülve, mert sokan még mindig úgy akarják élni az életüket ahogyan ezt régen tették, megszokták a jólétet és a kényelmet, ezért nem keresik Isten jelenlétét, így nem növekednek az ő megismerésében. Azokat akik nem növekednek folyamatosan Isten megismerésében, váratlanul fogják érni a jövőben bekövetkező súlyos megpróbáltatások, amelyekben alvó szellemi állapotuk miatt nem fognak tudni győztesen megállni. Nem árt tudni, hogy ez a veszély fenyeget mindenkit, aki Krisztus követése helyett inkább szellemi alvásban van.

 

szerda, 15 február 2017 18:33

Nochta Pál: Lemaradtál?

Dátum: 2017. február 12. Helyszín: Magyar Pünkösdi Egyház székesfehérvári gyülekezete

Ezt a kérdést időnként mindannyiunknak fel kell tennünk magunkban, hogy Isten igéjének fényében világosan lássuk állapotunkat. Az Ezékiel 47-ben egy csodálatos folyóról olvashatunk, amely a Szent Szellem munkáját és jelenlétét jelképezi. Ha valóban az Úr tanítványai vagyunk, akkor teljesen el kell merülnünk ebben a csodálatos folyóban vagyis teljesen alá kell rendelnünk magunkat Isten vezetésének. Ehhez folyamatos szellemi növekedésre van szükségünk, hogy Istent egyre jobban megismerjük.

Te hol tartasz ebben a növekedésben?

Milyen mélyre mentél Isten folyójában?

kedd, 24 január 2017 18:20

Nochta Pál: Izrael bűneinek tanulságai

Dátum: 2017. január 22. Helyszín: Jászladány

Az 1Korintus 10,1-14-ben Pál apostol az Egyiptomból kiszabadított Izrael példáját említi tanulságként számunkra. Ők mi után Isten rendkívüli csodákat tett velük és megerősítette velük a szövetséget, mégis újabb és újabb bűnöket követtek el Isten ellen, amelyeknek az lett a következménye, hogy végül nem ők, hanem csak a gyermekeik foglalhatták el az ígéret földjét. Ezek tanulságul írattak meg számunkra, hogy az újjászületés után igyekezzünk Krisztust követni mindenben és felnövekedni a belső emberben, nehogy tragédiával végződjön a személyes sorsunk.

„Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” (1Korintus 10,11-12)

kedd, 24 január 2017 18:14

Nochta Pál: Küzdjetek a hitért!

Dátum: 2017. január 21. Helyszín: Aratás Gyülekezet

Ha az újjászületés után a hívő ember elméje (szellemi felfogó képessége) nem újul meg, akkor bizonyos idő elteltével el is veszítheti a hitét, ez azt jelenti, hogy nem tud már bízni Istenben. Az ilyen embernek újra fel kell építenie az Istennel való kapcsolatát és Isten igéje alapján tudatosítania kell magában azt a tényt, hogy Isten szereti őt, hiszen az ő irántunk való szeretete megnyilvánult Jézus Krisztusban. Más részt pedig azért is küzdenünk kell, hogy a hitünket el ne veszítsük, ehhez folyamatosan Isten jelenlétében kell élnünk.

„Szeretteim, minthogy megvan bennem minden serénység arra, hogy a nekünk közös megmenekülésről írjak nektek, kényszert éreztem az írásra, hogy bátorítsalak

titeket, hogy még tovább küzdjetek a szenteknek egyszer átadott hitért.”

„Ti azonban, szeretteim, építsétek rá magatokat a ti igen szent hitetekre. Szent Szellemben imádkozva

őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében, és várjátok Urunknak, a Krisztus Jézusnak könyörületét az örök élet elnyerésére.” (Júdás 3 és 20-21 Csia fordítás)

 

Miklós Tibor aki szintén vak ember, megalapította a Bartimeus Egyesületet (www.bartimeus.hu) amely első sorban látássérültek felé szolgál. Az egyesület munkájában több vak ember is részt vesz. 2016 november 13-dikán a Bartimeus Egyesület képviseletében Nochta Pál valamint Miklós Tibor (aki egyben az egyesület elnöke is) a Magyar Pünkösdi Egyház székesfehérvári gyülekezetébe látogattak, Simon István lelkész meghívására. Nochta Pál rövid igehirdetése után Miklós Tibor prédikált, „Jézus a világ világossága” címmel.

vasárnap, 11 december 2016 22:54

Nochta Pál: Bátorító üzenet

Dátum: 2016. december 10. helyszín: Aratás gyülekezet
Ezékiás király vezetésével Júdában komoly vallási reformok történtek, helyre állították az istentiszteletet is, mely a nép életében is komoly erkölcsi, szellemi fejlődést eredményezett. A 2Krónika 30-ban arról olvashatunk, hogy Ezékiás vezetésével megtartották a páska ünnepét is, de előtte egy felhívást tettek közzé, amelyet Ezékiás követei még Izraelbe is elvittek. A felhívás egy csodálatos kegyelmi üzenetet tartalmazott még a teljesen istentelenné vált izraeli országrész számára is. Isten kész minden gonosz folyamatot megváltoztatni, amennyiben a nép megalázza magát és megtér. Ez az üzenet hangzik a mai egyház számára is. Isten készen áll arra, hogy minden képzeletet felül múló változásokat hozzon még a borzalmas körülményeink ellenére is, ha mi valóban megalázzuk magunkat és befogadjuk a hozzánk szóló prófétai beszédet.
„Mert ha megtértek az Úrhoz, akkor irgalmasak lesznek testvéreitekhez és fiaitokhoz azok, akik fogságba vitték őket, úgyhogy visszatérhetnek erre a földre. Hiszen kegyelmes és irgalmas az Úr, a ti Istenetek, és nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá.” (2Krónika 30,9)

Dátum: 2016 október 30. helyszín, Aratás Gyülekezet
Ha Istennel járunk, akkor tudomásul kell vennünk azt, hogy a Szent Szellem szét akarja bennünk választani a sötétséget a világosságtól. A Szent Szellem vezetésének ugyanis első sorban nem az a lényege, hogy jó döntéseket hozzunk és ez által sikeresek legyünk, hanem az, hogy világosságban járjunk és megismerjük Istent. Izrael fiai akik Egyiptomból csodák sorozata által jöttek ki, azért nem tudtak bemenni az Istentől megígért jó földre, mert nem engedték meg a Szent Szellemnek, hogy a szívükben elvégezze az elválasztás munkáját, így fizikailag hiába jöttek ki Egyiptomból, mert Egyiptom nem jött ki a szívükből. „Hitéért helyezték át Énokot a mennybe, hogy ne lásson halált, s itt többé nem találtak rá, mivel Isten őt áthelyezte. Áthelyezése előtt ugyanis azt a bizonyságot kapta, hogy tetszik Istennek.” Zsid. 11,5-6 Csia

Dátum: 2016.09.10 helyszín, Aratás Gyülekezet
Az Efézus 1,3-4 és 2,10 szerint a javainkat és az elvégzendő cselekedeteinket Isten már a világ teremtése előtt elkészítette számunkra. A Szent Szellem többek közt azért is a mentorunk, (segítőnk, atyai pártfogónk) hogy Isten megismerése által alkalmassá tegyen minket Krisztusban elkészített örökségünk átvételére, mert ez Isten akarata. Ennek érdekében a Szent Szellem kész mindenkor tanítani, tanácsolni és vezetni minket, de ezt csak olyan mértékben teheti meg, amennyire a szívünk ezt engedi. Figyelni kell, hogy a szívünk ne tiltsa le a Szent Szellem munkáját az életünkben, ezért kérdezi a próféta: „Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?”
(Ámósz 3,3)

Dátum: 2016. július 23. Helyszín: Aratás gyülekezet
Ha az életünkben vagy a környezetünkben a létezésünket meghatározó válságok állnak elő, akkor a legnagyobb ostobaság a részünkről az, ha ezeket a válságokat csak természetes eszközökkel akarjuk megoldani. Válságainkat Isten szemszögéből kell néznünk, mert azokra csak spirituális megoldás van, még pedig olyan, amit Isten Szelleme nyilatkoztat ki számunkra. Ezért túl kell látnunk ezen a látható világon és Ábrahámhoz, valamint a hit hőseihez hasonlóan a láthatatlanba vagyis a mennyek királyságába kell beletekintenünk újra és újra.
„Ez időtől kezdve Jézus hirdetni kezdte: "Térjetek új felismerésre, mert közel van a mennyek királysága!"” (Máté 4,17 Csia fordítás)

Dátum: 2016. május 7. Helyszín: Aratás gyülekezet
Jézus feltámadása nem csupán történelmi, hanem mennyei esemény is, sőt, olyan esemény, amelyet az ember képtelen elhinni, kivéve, ha a Szent Szellem ezt kinyilatkoztatja számára. Jézusnak nem csak a halála, hanem a feltámadása is hatalmas horderejű volt, ezért a feltámadásról szóló üzenet korszakos üzenet, mely kihatással van egész életünkre. Ez az üzenet azonban önmagában nem fog minket megváltoztatni ha csak információkból álló tanításként hallgatjuk, ezért kérnünk kell Istent, hogy ő adjon nekünk világosságot újra és újra, mert az ő hatalma csak olyan mértékben fog munkálkodni az életünkben, amilyen mértékű szellemi világosságunk van a feltámadás jelentőségéről.
„Ezért miután hallottam arról a hitről, mely nálatok szerte az Úrban, Jézusban van, és arról a szeretetről, melyet az összes szentek iránt tanúsítotok, én sem szűnök meg hálát adni értetek, és imádságaimban megemlítelek titeket, hogy Urunknak, a Krisztus Jézusnak Istene, a dicsőségnek Atyja, annak a bölcsességnek és leleplezésnek szellemét adja néktek, melyet az ő megismerése nyújt, adja néktek a szívnek megvilágosított szemét, hogy tudhassátok, micsoda reménységre hívott ő el, hogy mily gazdag dicsőségű a tőle adandó örökrész a szentek között, mennyire felülmúl mindent az ő nagy hatalma a mi életünkben, akik abban a mértékben hittünk, ahogy az ő erejének uralkodó hatalmát a Krisztus életében munkálkodni láttuk. Ez az erő hatott a Krisztusban, mikor Isten őt a halottak közül feltámasztotta, a mennyeiekben jobbjára ültette, minden fejedelemség, fennhatóság, hatalom, uraság és minden név fölé, melyet nemcsak ebben a korban, hanem az elkövetkezőben is neveznek, és amikor mindent lába alá rendelt, és amikor messze mindenek fölött őt adta fejül az eklézsiának, mely az ő teste, amely telítve van azzal, aki mindenben mindent kitölt.” (Efézus 1,15-23 Csia fordítás)