Elemek megjelenítése címkék szerint: N

kedd, 20 július 2021 16:13

Nochta Pál: Ahogy a kenet tanít

nochta aratasDátum: 2021.07.17 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Az 1János 2,27-28 szerint a kenet (vagyis a Szent Szellem) mindenre megtanít minket azért, hogy megmaradjunk Krisztusban, hogy amikor ő eljön, ne szégyenüljünk meg. Jézus Krisztus számára a legfontosabb, hogy amikor ő eljön értünk és színről-színre találkozunk vele, felismerje bennünk önmagát. Az Atya számára is az a legfontosabb, hogy az ő első szülött fiát felismerje bennünk. Isten és az ember között az út nem egy irányú, mert nem csak Isten tud jönni mi hozzánk, hanem mi is mehetünk ő hozzá, amennyiben hallgatunk az ő szavára és engedünk a kenet tanításának. A Szent Szellem ugyanis vezetni és tanácsolni akar minket, Isten megismerésében is.

Igehelyek: 1János 2,27-28 Énekek Éneke 3,1-4 Énekek Éneke 5,2-7

 

 

 

kedd, 25 május 2021 04:39

Nochta Pál: A büszkeség

evangélikus kép2

A büszkeséget mint kifejezést egyaránt használjuk pozitív és negatív értelemben is. A Szentírásban azonban nem ismerünk pozitív büszkeséget, mert Isten igéje szerint a büszkeség negatív dolog vagyis bűn. A büszkeséget gyakran szoktuk nevezni kevélységnek vagy felfuvalkodottságnak is. A Bibliából úgy tudjuk, hogy Lucifer volt az első személy, aki elbukott ebben a bűnben, magával rántva az angyalok egyharmadát is. Ez a bűn ma is jelen van nem csak a világban, ahol ez természetes, hanem sajnos az egyházban is, pedig Isten királyságában nincs helye a büszkeségnek. Az 1Sámuel 16,1-13-ban olvasható történetből kiderül, hogy Saul királyságában és még a betlehemi Isai családjában is, milyen módon nyilvánult meg a büszkeség. Isten gyűlöli ezt a bűnt. Ezt azzal is demonstrálta, hogy Sámuel próféta, Isai fiai közül az alázatos és tiszta szívű Dávidot kente fel királynak, testvérei jelenlétében.

Ez az igehirdetés 2021 május 23-dikán hangzott el a sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet online istentiszteletén.

 

 

 

szerda, 07 április 2021 05:13

Nochta Pál: Mit csinál most Isten? (2. rész)

nochtafénykép2Domitianus római császár időszámításunk szerint 81-től 96-ig uralkodott. Elődjéhez hasonlóan ő is erőteljesen üldözte a keresztényeket. Körülbelül a 90-es évek elején (az I. század utolsó évtizedében) János apostolt is elfogták és egy időre Patmos szigetére száműzték.  Ebben az időszakban olyan hatalmas méretű lett a keresztények üldözése, hogy sokak szerint kétségessé vált az egyház fennmaradása. Ekkor a száműzetésben lévő Jánosnak Isten, egészen új módon nyilatkoztatta ki magát. A mostani időszakban a kereszténység a világ egyes részein nagyon komoly üldözést szenved, a nyugati világban pedig már hosszú ideje hanyatló állapotban van. Ezek a szenvedések és nehézségek a Covid-19 megjelenése óta csak fokozódtak. Újra feltesszük a kérdést: mit csinál most Isten, ebben a helyzetben?

Alapige: Jelenések 1,9-18

Ez az igehirdetés 2021 április 4-dikén a sárbogárdi evangélikus gyülekezet online istentiszteletén hangzott el.

 

 

 

szerda, 07 április 2021 05:12

Nochta Pál: Mit csinál most Isten? (1. rész)

nochtafénykép1A Covid-19 miatt valamilyen módon mindegyikünknek sok nehézséggel és tragédiával kellett szembesülni a járvány kezdete óta. Ebben az időszakban az istenfélő emberek közül is sokan veszteséget élnek át a járvány miatt. A kérdés: hol van most Isten ebben a tragédiákkal terhelt időszakban? Vajon mi Isten akarata most az életünkben? Mit csinál most Isten? Alap ige: Ézsaiás 26,12-13 Ez az igehirdetés 2021 április 3-dikán a sárbogárdi evangélikus gyülekezet online istentiszteletén hangzott el.

 

 

 

szombat, 27 február 2021 05:08

Nochta Pál: Isten útja (útjai)

Amikor egy ember kinyilatkoztatás által világosságot kap arról, hogy Jézus a Krisztus és ezt az igazságot befogadja a szívébe, átéli azt, amit Isten igéje újjászületésnek (felülről születésnek) nevez. Az újjászületett ember szellemben feltámadt és Krisztussal együtt a mennyeiek világába helyeztetett, de a lélek (értelem, érzelem, akarat) még nem változott meg, ezért a lelkünknek át kell mennie egy folyamatos átformálódáson, amely egész földi életünkben tart. Ez azt jelenti, hogy azt a szellemi igazságot, hogy Jézussal együtt mi is meghaltunk és feltámadtunk, a földi sorsunkban is át kell élnünk annak érdekében, hogy Isten akarata szerint átformálódjunk. Isten útja, a halál és feltámadás alapelve. Fel kell vennünk a keresztet, hogy követhessük Krisztust. El kell veszítenünk az életünket, hogy Krisztusban megtalálhassuk azt. Isten az ő igéje által kijelenti nekünk gondolatait és útjait, hogy folyamatosan elhagyva régi természeti lényünket, felöltözzük az új embert az által, hogy gondolatainkat és útjainkat újra és újra Isten gondolataihoz, útjaihoz igazítjuk. Ez aztán idővel megjelenik a cselekedeteinkben is.

Elhangzott a sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet online istentiszteletén 2021 február 21-dikén. Alapige: Máté 16,21-27 Ézsaiás 55,6-11

 

 

 

szerda, 09 december 2020 16:23

Nochta Pál: Hosszútűrés

Dátum: 2020 december 6. Helyszín a sárbogárdi evangélikus gyülekezet online istentisztelete.

Az igehirdetés a Jakab 5,7-11 alapján szól a hosszútűrésről. Ezt az igeszakaszt négy féle szempontból vizsgáljuk.

1. Türelemmel kell lennünk, egészen az Úr eljöveteléig.

2. A bíró (mármint Isten) az ajtó előtt áll, ezért mi, akik újjászülettünk és testvérek vagyunk, ne panaszkodjunk egymás ellen, hanem bízzunk Istenben, az igaz bíróban!

3. A szenvedésben vegyünk példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak!

4. Jób állhatatossága szolgáljon jó példaként számunkra is a hosszútűrésben!

 

 

 

csütörtök, 22 október 2020 04:02

Nochta Pál: A 73-ik zsoltár üzenete

2020 október 18 helyszín: Budapest, Szeráf Gyülekezet

Aszáf szívében olyan problémával foglalkozik, amely Ádám és Éva engedetlensége óta, az emberiség összes eddigi korszakaiban élő istenfélőket nagyon gyakran foglalkoztatta. Őszintén járult Istenéhez. A kérdés: miért van az, hogy a gonoszok az élet minden területén gyarapodnak, mi közben az istenfélő élet számomra csak szenvedést eredményez? Aszáf maga is rájött arra, hogy az effajta gondolkodás végül bűnbe viheti őt, ezért bement Isten jelenlétébe, ahol végre kijelentést, természetfeletti megértést kapott a gonoszok sorsáról és arról a mennyei sorsról, amit Isten készített neki. Nem csak neki, hanem nekünk is dicsőséges jövőt készített Isten, ezért nem szabad megengednünk az ördögnek, hogy e jelenlegi világkorszak által hatást gyakoroljon ránk.

 

 

 

Dátum: 2020 október 17 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Mind a mai napig az egyházban óriási felhördülés van a karizmákról és különösen a nyelveken szólásról szóló tanítás ellen. Sokan megbotránkoznak és hamis tanítóknak kiáltják ki azokat az igehirdetőket, akik szorgalmazzák, hogy az egyház keresse és kívánja a karizmák működését, hiszen a Szent Szellem ereje és karizmái nélkül nem lehet hiteles keresztény életet élni és nem lehet elvégezni az Istentől kapott feladatokat sem. Krisztus testének óriási szüksége van a Szent Szellem megnyilvánulásaira. Az egyházban a természetfeletti hiányát sokan a Szent Szellem megnyilvánulásainak hamisítványaival vagy pedig intellektuális képzettséggel, mindenféle okoskodással, és filozófiával akarják pótolni. A karizmákra szükség van a gyülekezetekben és a hívők személyes hétköznapi életében is, ezért ha te még nem tapasztaltad egyetlen egy kegyelmi ajándék működését sem az életedben, akkor ez ne bátortalanítson el, hanem imádkozz tovább kitartóan, hiszen erre maga Jézus is bíztat minket, amikor azt ajánlja, hogy kérjünk, keressünk, zörgessünk. (Máté 7,7-8)

 

 

 

szerda, 02 szeptember 2020 16:02

Nochta Pál: Sugallat

A János13-ban olvassuk, hogy Júdás sugallatot kapott az ördögtől, Jézus elárulására. Életünk során gyakran tapasztalunk inspirációt vagy sugallatot, de egyáltalán nem mindegy, hogy ezek Istentől vagy az ördögtől vannak e. Az efézusiakhoz írt levélből az is kiderül, hogy az ember a sátán rabságában van és annak akaratát cselekszi mindaddig, amíg Isten ki nem szabadítja őt ebből az állapotból, az újjászületés által. A megtérés és újjászületés után, már képes a hívő ember Istennek engedelmeskedni, a Szent Szellem vezetése szerint élni vagyis hallgatni minden olyan sugallatra, inspirációra, amely a Mennyből jön. Igehelyek: János 13,1-5 Efézus 2,1-3 1Sámuel26,7-11 2Tesszalonika 2,9-12 Ez az igehirdetés 2020 augusztus 30-dikán hangzott el a Sopron Bárkája Baptista Gyülekezetben.

 

 

 

hétfő, 03 augusztus 2020 04:24

Nochta Pál: Ne hunyd le a szemed!

20200801

Odáig talán még könnyen eljuthatunk, hogy valóban éhezni és szomjazni kezdünk az igazságosságra. Isten erre válaszként elkezd táplálni bennünket önmagával, de ezen a ponton egyben komoly nehézségek is támadnak. Az ördög ugyanis azzal próbálkozik, hogy az istenkeresésünkben akadályozzon meg és végső soron elgáncsoljon minket. Isten felnyitja a szemünket a mennyei valóságra, de a földi életünk körülményei és a gonoszság működésének tapasztalása által azt hazudja nekünk, hogy amit látunk, az nem is olyan értékes vagy nem is igaz. Így csábította el Bálámot pénzzel, így akarta teljesen elbizonytalanítani Izrael népét az egyiptomi fáraó keményszívűsége által és így akarja elérni azt, hogy mi is levegyük tekintetünket a láthatatlanokról, hogy végső soron vakká váljunk a mennyei dolgokra. Ezért, ne hunyd be a szemed!