Elemek megjelenítése címkék szerint: N

evangélikus2024.04.28Dátum: 2024.04.28 Helyszín: sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet

Igehely: János 16,5-15

Jézus elmondja tanítványainak, hogy ne szomorkodjanak, mert az ő elmenetele után sem fognak egyedül maradni. Eljön a Szent Szellem, aki által Krisztus már nem csupán közel kerül az emberhez, hanem lakozást is vesz magában az emberben, még pedig azokban, akik az övéi. Ez a legszorosabb közösség amit egy ember átélhet, ráadásul az alkotójával, Istennel.

A Szent Szellem leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, az igazság és az ítélet, Krisztus tanítványait elvezeti a teljes igazságra és megjelenti nekik a bekövetkezendőket, valamint felmagasztalja, megdicsőíti Jézust az életükben. Ezek az ígéretek ránk is vonatkoznak, amennyiben mi is az Úr tanítványai vagyunk.

 

 

 

 

Hangfelvétel:

 

 

csütörtök, 25 április 2024 13:44

Nochta Pál: Betöltekezés a Szent Szellemmel (2.)

Dátum: 2024.04.21 Helyszín: MPE Debrecen Belvárosi Gyülekezet

Be kell töltekezni a Szent Szellemmel, mert a Szent Szellem ereje és segítsége nélkül lehetetlen Krisztust követni. Jóel próféciája még nem teljesedett be a maga teljességében, bár Péter apostol többek között erre a próféciára hivatkozva magyarázta a népnek a pünkösdi eseményt, ami Jeruzsálemben történt. Úgy tűnik, hogy a Szent Szellem kiáradásáról szóló jóeli prófécia a korszak végén újra, de most már tökéletesen fog beteljesedni. Isten népének igényelnie kell a Szent Szellem erejét ahhoz, hogy az Isten királyságáról szóló evangéliumot természetfeletti erővel és hatalommal képviselhessük. Aki szomjas, igyon ebből az élő vízből, majd engedje, hogy ez a mennyei víz rajta keresztül átáradhasson mások felé is, hogy azok szükségeit is betölthesse az Úr!

Igehelyek: Apostolok Cselekedetei 2,1-4 2,17-21 2,37-40 János 7,37-39 Ezékiel 47,1-9

 

 

 

 

Hangfelvétel:

 

 

hétfő, 25 március 2024 18:44

Nochta Pál: A bizonytalanság faktor

aratas2024.03.29

Dátum: 2024.03.29 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

A megtérésünk után amikor elkezdjük követni Krisztust, szembe kell néznünk egy látszólagos bizonytalansággal, amely végig kíséri egész földi pályafutásunkat. Péterhez hasonlóan nekünk is el kell jutnunk oda, hogy a saját elgondolásunk helyett Isten akarata valósuljon meg az életünkben, ahogy Jézus mondta: „Amikor megöregszel, kinyújtod a kezed, más övez fel és oda visz, ahová nem akarod”.  Ábrahám se tudta még pontosan, hogy hová megy, amikor Isten elhívta őt, ugyanakkor látta az alapokkal bíró várost, amit Isten készített. Mi is, akik Isten gyermekei vagyunk, még nem tudjuk, hogy pontosan mivé leszünk, de azt mégis tudjuk, hogy egy napon meg fogjuk látni Jézust színről-színre olyannak amilyen ő valójában és mi is hozzá hasonlóvá fogunk változni. Ez a legfontosabb, amit egy hívőnek tudnia kell.

Igehelyek: János 21,18-22 Zsidó 11,8-10 1János 3,1-3

 

 

 

 

Hangfelvétel:

 

 

evangélikus 2024.03.29

Dátum: 2024.03.28 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet

„Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén: Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz számotokra az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izráel egész közösségének: Ennek a hónapnak a tizedikén vegyen magának családonként mindenki egy bárányt, házanként egy-egy bárányt. Ha egy házban kevesen vannak egy bárányra, akkor a legközelebbi szomszédjukkal együtt vegyenek a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud enni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vagy kecskét vegyetek. Ennek a hónapnak a tizennegyedik napjáig tartsátok magatoknál, azután estefelé vágja le Izráel egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. Még ugyanazon az éjszakán egyék meg a húst: tűzön megsütve, kovásztalan kenyérrel; keserű füveket egyenek hozzá. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek: legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek: az Úr páskája ez.” (2Mózes 12,1-11)

 

 

 

 

Hangfelvétel:

 

 

csütörtök, 04 április 2024 18:43

Nochta Pál: Isten megelevenítő munkája

evangélikus 2024.03.30

Dátum: 2024.03.30 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet

„Az Úr megragadott engem; elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, Uram, te tudod! Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti, száraz csontok, halljátok az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre keltek. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen nagy zörgés támadt, a csontok pedig remegni kezdtek, és egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek! Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem: Emberfia! Ez a sok csont Izráel egész háza, amely most ezt mondja: Kiszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr: Íme, felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izráel földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor fölnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem! Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor majd megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam – így szól az Úr.” (Ezékiel 37,1-14)

 

 

 

 

 

 

 

Hangfelvétel:

 

 

vasárnap, 24 március 2024 09:53

Nochta Pál: Más világ, más szabályokkal

Nochta aratas 2024.03.23

Dátum: 2024.03.24 Helyszín: Budapest, Szeráf Centrum

Jézus megkérdezte a tanítványait, hogy kinek mondják őt az emberek, majd ez után azt kérdezte tőlük, hogy „ti kinek mondotok engem”. Ezt a kérdést Isten ma nekünk is felteszi: „kicsoda neked Jézus?” Mit jelent ma neked Jézus? Ismered e őt valójában? Nagyon fontos kérdések ezek, de itt nem állhatunk meg, mert ha valóban megtértünk, újjá születtünk, el kell kezdenünk követni Jézust vagyis tanítvánnyá kell válnunk. Ehhez meg kell újítanunk az elménket, meg kell tagadnunk a lelkünket, mert csak így tudunk Krisztus megismerésében növekedni.

Igehely: Máté 16,13-26

 

 

 

 

Hangfelvétel:

 

 

szombat, 23 március 2024 09:53

Nochta Pál: Imádkozni Isten hite által

Nochta aratas 2024.03.23

Dátum: 2024.03.23 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

A valódi hit nem tőlünk származik, hanem Istentől. Ezt a hitet Isten az ő saját beszédén keresztül ültette belénk, így születtünk újjá és lettünk az ő gyermekei. Ebben a hitben aztán növekednünk kell az által, hogy egyre jobban megismerjük Istent és az ő akaratát az életünkre nézve. Így kell fejlődnünk az imádkozásban is. Először meg kell ismernünk Isten akaratát, aztán mi után ebből a megismerésből hit jött létre bennünk az adott dologgal kapcsolatban, el kell kezdenünk imádkozni, hogy Isten kijelentett akarata megvalósuljon. Imádkozni is csak Isten hite által tudunk, ezért birtokolnunk kell Isten hitét.

Igehely: Márk 11,20-26 Lukács 17,5-6 Róma 10,17 Jeremiás 42,1-11 Jeremiás 43,1-4

 

 

 

 

Hangfelvétel:

 

 

hétfő, 26 február 2024 06:43

Nochta Pál: Isten munkája bennünk

Nochta evangélikus 2023 december

Dátum: 2024.02.04 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet

Ahogy Pál apostolnak is voltak megtapasztalásai Istennel, úgy nekünk is vannak átéléseink az ő jelenlétében. A legtöbb esetben nem olyan átéléseink vannak mint amilyeneket Pál tapasztalt, de a mi megtapasztalásaink is segítenek nekünk kicsit beletekinteni a mennyei világba. Ahhoz, hogy ezek az átélések ne tegyenek bennünket felfuvalkodottá, Istennek szükséges a külső körülmények által megfegyelmezni minket, sőt, eljuttat minket erőnk végére. Teljesen erőtlenné kell válnunk annak érdekében, hogy a Szent Szellem ereje megnyilvánulhasson bennünk és általunk. Ebben az igehirdetésben négy fontos alapelvet tárgyalunk, amelyeket muszáj megértenünk, hogy félre ne értsük Isten bennünk zajló munkáját.

Igehely: 2Korintus 12,1-10

 

 

 

 

Hangfelvétel:

 

 

szerda, 10 január 2024 21:03

Nochta Pál: A Messiás eljövetele 2. rész

Nochta evangélikus 2023 december

Dátum: 2023.12.31 Helyszín: Sárbogárdi evangélikus gyülekezet

Jézus világosan elmondja nekünk tanítványainak, hogy miként várjuk az ő második eljövetelét. Ennek megvilágítására olyan hasonlatokat említ, melyeket az ó korban élő zsidó emberek pontosan értettek, de a mai ember számára ezek már távoli és nehezen érthető hasonlatok. A ÁSzent Szellem azonban ma is elmagyarázza nekünk, hogy mit jelent a világító lámpás, a felövezett derék és a virrasztás a házi gazda miatt, aki majd csak valamikor éjjel jön meg a mennyegzőből. Jézus második eljövetele felüdülést fog hozni azoknak, akik teljes szívvel várják őt, viszont örök pusztulást fog eredményezni mindenkinek, aki nem fogadta el az evangéliumot. A Messiás első eljövetele nem az emberek várakozása szerint történt, ez a megállapítás igaz lesz a Messiás második eljövetelére is.

Igehelyek: Lukács 12,35-40 2Tesszalonika 1,6-10

 

 

 

 

Hangfelvétel:

 

 

szerda, 10 január 2024 21:00

Nochta Pál: A Messiás eljövetele 1. rész

Nochta evangélikus 2023 decemberDátum: 2023.12.25 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet

A Messiás aki Jézusban jelent meg, nem úgy jött el a zsidók számára ahogy azt ők várták és ez az igazság vonatkozik az egész emberiségre is. Jézus születésének körülményei, az angyalok megjelenése a pásztoroknak, továbbá más események is, mind-mind azt jelzik, hogy a világ egyszerűen nem képes befogadni az Urat, mert Isten gondolatai nem azonosak e jelenlegi világ gondolataival. Ez a világ nem szereti az igazságot, ezért a valódi Messiást sem tudta ünnepelve fogadni annak idején és ez a helyzet ma sem változott, de ő eljön mind azok számára, akik egyen-egyenként befogadják őt.

Igehely: Lukács 2,1-14

 

 

 

 

Hangfelvétel: