Elemek megjelenítése címkék szerint: N

kedd, 26 március 2019 05:59

Nochta Pál: Milyen az igazi ébredés?

A Biblia az ébredés szót nem abban az értelemben használja, mint mi, keresztények; de ha már ez a kifejezés terjedt el, akkor használjuk mi is ezt! Milyen egy igazi ébredés? A Biblia tanítása alapján azt kell megállapítanunk, hogy valódi ébredésről akkor beszélhetünk, ha az emberek tiszta szívből megtérnek és Isten igéjét helyezik első helyre az életükben. Amikor Isten igéjéről beszélünk, akkor ezen nem valamilyen tanítást vagy tanrendszert értünk, hanem Istent, mert ő maga az ige. (János 1,1) Erről lehet megismerni egy igazi ébredést és nem azokról a hamis és az Isten igéjével teljesen ellentétes jelenségekről, amelyek a mostani időkben terjedtek el az egész kereszténységben világszerte.

Ez a rövid igehirdetés 2018 augusztus végén hangzott el Budapesten az Aratás Gyülekezetben.

szerda, 27 február 2019 04:50

Nochta Pál: Három gondolat

Ez a rövid bizonyságtétel 2017 március 5-dikén hangzott el Nógrádsápon, egy egész napos felekezetközi összejövetelen.

Dátum: 2001 Március 18 Helyszín: Magyar Pünkösdi Egyház, Agape Gyülekezet.

Igehely: 2Mózes 30,1-10

Ebben a nagyszerű igehirdetésben arról hallhatunk tanítást, hogy az ószövetségi istentisztelet fizikai rendje, milyen módon jelképezi az újszövetségi istentisztelet szellemi rendjét. Sajnos ezt az igazságot nagyon sok újjászületett keresztény is figyelmen kívül hagyja, holott ennek valódi megértése nélkül nem leszünk képesek megérteni, hogy miként akar munkálkodni a Szent Szellem a személyes életünkben és rajtunk keresztül mások felé. Minden újjászületett, Szent Szellemmel betöltekezett hívőnek naponként be kell tudnia menni a szentek szentjébe, ahol találkoznia kell Istennel, ennél kevesebbel nem érhetjük be.

kedd, 01 január 2019 05:16

Nochta Pál: Helytelen istenkép

Dátum: 2018 december 26 Nagylók

„Amikor eljött a templomszentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: „Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus így válaszolt nekik: „Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.” (János 10,22-30)

szombat, 17 november 2018 17:00

Nochta Pál: A hit, amivel szolgálunk

 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Sokan azt gondolják, hogy a hit egyenlő a magabiztossággal, sőt, némelyek a bibliai hitet elbizakodottságnak látják, pedig nem az. A hit valójában életünk teljes súlyával való rátámaszkodása arra, amit Isten nekünk mond igéjén keresztül vagyis rátámaszkodás Isten beszédére. Ehhez alázat kell, mert a biztosnak tűnő láthatót fel kell adni a bizonytalannak látszó láthatatlanért. Ezt tette a hatalmas római birodalom egyik századosa is, amikor megalázta magát egy „egyszerű” zsidó rabbi (Jézus) előtt, amikor azt mondta neki, hogy nem kell ellátogatnia a házába, (tehát elfogadta, hogy egy zsidó nem mehetett be egy pogány házába) hanem csak szóljon egy szót, mert hitte, hogy Jézus szavában benne van a gyógyulás. Ha már újjászülettünk, akkor van hitünk, de úgy tűnik, hogy ennek a hitnek a további épülése és megnyilvánulása nem tud megtörténni, a büszkeségünk miatt, pedig a hit amivel szolgálnunk kell Istent, nem nyilvánulhat meg alázat nélkül, nem is képes rá, mert az isteni hit nem tud létezni alázat nélkül.

vasárnap, 04 november 2018 11:08

Nochta Pál: A Szent Szellemről (1999)

Ez egy általános tanítás a Szent Szellemről. A lényeg, folyamatosan keresnünk és gyakorolnunk kell a Szent Szellemmel való közösséget, mert egyedül ő képes Jézust felmagasztalni és teljes mértékben úrrá tenni az életünkben. Fontosak, nagyon fontosak a Szent Szellem ajándékai, de a legfontosabb a szeretet, mert ennek kell meghatároznia a mások felé való szolgálatunkat, az emberi ambíció és magamutogatás helyett. Ez az igehirdetés 1999 áprilisában hangzott el a Magyar Pünkösdi Egyház (akkor még Evangéliumi Pünkösdi Közösség) Agapé Gyülekezetében.

vasárnap, 04 november 2018 11:07

Nochta Pál: Sámuel példája (1996)

A kis Sámuel megszületésével majd felnövekedésével egy új korszak jött el Izrael életében. Sámuel teljesen el lett különítve az Úr számára ahhoz, hogy prófétai küldetését végre tudja hajtani. Ez azt jelenti, hogy a mi életünkben is csak akkor teljesedhet be Isten terve amit számunkra készített, ha mi is elkülönítjük magunkat a világtól, az ő számára. Ez az igehirdetés 1996 novemberében hangzott el a Magyar Pünkösdi Egyház (akkor még Evangéliumi Pünkösdi Közösség) mezőberényi gyülekezetében.

hétfő, 08 október 2018 14:05

Nochta Pál: Fordulj vissza Isten igéjéhez!

A Jeremiás 36,1-26-ból kiderül, hogy Isten még egy lehetőséget adott a zsidóságnak a megtérésre, Jeruzsálem pusztulása és a babiloni fogság előtt. Ezeket a júdaiak elkerülhették volna, ha vissza térnek Istenhez és újra az ő igéjét helyezik az első helyre az életükben. Isten figyelmeztette népét, hogy ne a hamis próféták hazug szavaira, hanem az igazságra hallgassanak. A zsidóság nem hallgatott a prófétai beszédre, ezért bűneiknek következményeit le kellett aratniuk. Ez ma is üzenet Isten népe számára, mert ma is sokan inkább a hamis prófétákra figyelnek, Isten igéje helyett, ezért van annyi válság a mai kereszténységben is.

Ez az igehirdetés 2018 október 7-dikén hangzott el, a Magyar Pünkösdi Egyház székesfehérvári gyülekezetében

Dátum: 2018 május 19 Helyszín: Aratás Gyülekezet

A Máté 3,11-ben olvassuk, hogy Jézus Szent Szellembe és tűzbe meríti az övéit. Ez az igazság ma is aktuális. Azaz igazság, hogy a Szent Szellem nélkül minden szellemi tevékenységünk amit az Úrnak vagy az Úr nevében végzünk, száraz, üres, halott, ezért be kell töltekeznünk Isten Szellemével, újra és újra. Be kell töltekeznünk vele Isten igéje és az imádkozás által is, mert csak a Szent Szellem által ismerhetjük meg azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Naponként szolgálnunk kell az Úr színe előtt és táplálnunk kell az ő tüzét, amely a szívünkben ég, mint ahogy a léviták is naponként táplálták a sátorban majd később a templomban azt a tüzet, amit maga Isten gyújtott meg.

Dátum: 2018. április 21. Helyszín: Aratás Gyülekezet

743Újra és újra hangsúlyozni kell azt az igazságot, hogy a szombat valójában Isten népének a nyugodalmát jelenti. A zsidók számára elérhetetlen volt ez a nyugodalom mindaddig, amíg Isten ki nem szabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból, ezért nekik erről a szabadulásról mindig meg kellett emlékezniük. Egykor mi is rabszolgák voltunk és nem volt számunkra felüdülés, de Isten egyszer csak erővel kirántott minket a sátán rabságából és átvitt minket az ő királyságába. Azonban a mai egyházban sokan, akik egykor újjászülettek, megfeledkeztek a megváltásról, valamint szabadulásukról. A nyugodalomba való bemenetel helyett saját céljaik megvalósításán kezdtek munkálkodni. Így lett mára sok keresztény antikrisztusivá. Nagyon sok gyülekezetben erőteljesen munkálkodik az Antikrisztus szelleme, melynek látható megnyilvánulása az, hogy sokan valamiféle politikai messiást látnak Jézusban, aki ezt a jelenlegi földi életet akarja tökéletesíteni. Így aztán sokan odaállnak olyan politikusok és „karizmatikus” vezérek mellé, akiken keresztül a sátán folyamatosan megtéveszti nem csak a világot, hanem azokat a közösségeket is, amelyek működésének lényege már nem Isten jelenlétének keresése, hanem csak egy vallásos rendszer építése és fenntartása. Így kerülnek az Antikrisztus szellemének fogságába mindazok, akik nem keresik a szombatban,  vagyis az Úr jelenlétében való megnyugvást.