Elemek megjelenítése címkék szerint: N

Miklós Tibor aki szintén vak ember, megalapította a Bartimeus Egyesületet (www.bartimeus.hu) amely első sorban látássérültek felé szolgál. Az egyesület munkájában több vak ember is részt vesz. 2016 november 13-dikán a Bartimeus Egyesület képviseletében Nochta Pál valamint Miklós Tibor (aki egyben az egyesület elnöke is) a Magyar Pünkösdi Egyház székesfehérvári gyülekezetébe látogattak, Simon István lelkész meghívására. Nochta Pál rövid igehirdetése után Miklós Tibor prédikált, „Jézus a világ világossága” címmel.

vasárnap, 11 december 2016 22:54

Nochta Pál: Bátorító üzenet

Dátum: 2016. december 10. helyszín: Aratás gyülekezet
Ezékiás király vezetésével Júdában komoly vallási reformok történtek, helyre állították az istentiszteletet is, mely a nép életében is komoly erkölcsi, szellemi fejlődést eredményezett. A 2Krónika 30-ban arról olvashatunk, hogy Ezékiás vezetésével megtartották a páska ünnepét is, de előtte egy felhívást tettek közzé, amelyet Ezékiás követei még Izraelbe is elvittek. A felhívás egy csodálatos kegyelmi üzenetet tartalmazott még a teljesen istentelenné vált izraeli országrész számára is. Isten kész minden gonosz folyamatot megváltoztatni, amennyiben a nép megalázza magát és megtér. Ez az üzenet hangzik a mai egyház számára is. Isten készen áll arra, hogy minden képzeletet felül múló változásokat hozzon még a borzalmas körülményeink ellenére is, ha mi valóban megalázzuk magunkat és befogadjuk a hozzánk szóló prófétai beszédet.
„Mert ha megtértek az Úrhoz, akkor irgalmasak lesznek testvéreitekhez és fiaitokhoz azok, akik fogságba vitték őket, úgyhogy visszatérhetnek erre a földre. Hiszen kegyelmes és irgalmas az Úr, a ti Istenetek, és nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá.” (2Krónika 30,9)

Dátum: 2016 október 30. helyszín, Aratás Gyülekezet
Ha Istennel járunk, akkor tudomásul kell vennünk azt, hogy a Szent Szellem szét akarja bennünk választani a sötétséget a világosságtól. A Szent Szellem vezetésének ugyanis első sorban nem az a lényege, hogy jó döntéseket hozzunk és ez által sikeresek legyünk, hanem az, hogy világosságban járjunk és megismerjük Istent. Izrael fiai akik Egyiptomból csodák sorozata által jöttek ki, azért nem tudtak bemenni az Istentől megígért jó földre, mert nem engedték meg a Szent Szellemnek, hogy a szívükben elvégezze az elválasztás munkáját, így fizikailag hiába jöttek ki Egyiptomból, mert Egyiptom nem jött ki a szívükből. „Hitéért helyezték át Énokot a mennybe, hogy ne lásson halált, s itt többé nem találtak rá, mivel Isten őt áthelyezte. Áthelyezése előtt ugyanis azt a bizonyságot kapta, hogy tetszik Istennek.” Zsid. 11,5-6 Csia

Dátum: 2016.09.10 helyszín, Aratás Gyülekezet
Az Efézus 1,3-4 és 2,10 szerint a javainkat és az elvégzendő cselekedeteinket Isten már a világ teremtése előtt elkészítette számunkra. A Szent Szellem többek közt azért is a mentorunk, (segítőnk, atyai pártfogónk) hogy Isten megismerése által alkalmassá tegyen minket Krisztusban elkészített örökségünk átvételére, mert ez Isten akarata. Ennek érdekében a Szent Szellem kész mindenkor tanítani, tanácsolni és vezetni minket, de ezt csak olyan mértékben teheti meg, amennyire a szívünk ezt engedi. Figyelni kell, hogy a szívünk ne tiltsa le a Szent Szellem munkáját az életünkben, ezért kérdezi a próféta: „Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?”
(Ámósz 3,3)

Dátum: 2016. július 23. Helyszín: Aratás gyülekezet
Ha az életünkben vagy a környezetünkben a létezésünket meghatározó válságok állnak elő, akkor a legnagyobb ostobaság a részünkről az, ha ezeket a válságokat csak természetes eszközökkel akarjuk megoldani. Válságainkat Isten szemszögéből kell néznünk, mert azokra csak spirituális megoldás van, még pedig olyan, amit Isten Szelleme nyilatkoztat ki számunkra. Ezért túl kell látnunk ezen a látható világon és Ábrahámhoz, valamint a hit hőseihez hasonlóan a láthatatlanba vagyis a mennyek királyságába kell beletekintenünk újra és újra.
„Ez időtől kezdve Jézus hirdetni kezdte: "Térjetek új felismerésre, mert közel van a mennyek királysága!"” (Máté 4,17 Csia fordítás)

Dátum: 2016. május 7. Helyszín: Aratás gyülekezet
Jézus feltámadása nem csupán történelmi, hanem mennyei esemény is, sőt, olyan esemény, amelyet az ember képtelen elhinni, kivéve, ha a Szent Szellem ezt kinyilatkoztatja számára. Jézusnak nem csak a halála, hanem a feltámadása is hatalmas horderejű volt, ezért a feltámadásról szóló üzenet korszakos üzenet, mely kihatással van egész életünkre. Ez az üzenet azonban önmagában nem fog minket megváltoztatni ha csak információkból álló tanításként hallgatjuk, ezért kérnünk kell Istent, hogy ő adjon nekünk világosságot újra és újra, mert az ő hatalma csak olyan mértékben fog munkálkodni az életünkben, amilyen mértékű szellemi világosságunk van a feltámadás jelentőségéről.
„Ezért miután hallottam arról a hitről, mely nálatok szerte az Úrban, Jézusban van, és arról a szeretetről, melyet az összes szentek iránt tanúsítotok, én sem szűnök meg hálát adni értetek, és imádságaimban megemlítelek titeket, hogy Urunknak, a Krisztus Jézusnak Istene, a dicsőségnek Atyja, annak a bölcsességnek és leleplezésnek szellemét adja néktek, melyet az ő megismerése nyújt, adja néktek a szívnek megvilágosított szemét, hogy tudhassátok, micsoda reménységre hívott ő el, hogy mily gazdag dicsőségű a tőle adandó örökrész a szentek között, mennyire felülmúl mindent az ő nagy hatalma a mi életünkben, akik abban a mértékben hittünk, ahogy az ő erejének uralkodó hatalmát a Krisztus életében munkálkodni láttuk. Ez az erő hatott a Krisztusban, mikor Isten őt a halottak közül feltámasztotta, a mennyeiekben jobbjára ültette, minden fejedelemség, fennhatóság, hatalom, uraság és minden név fölé, melyet nemcsak ebben a korban, hanem az elkövetkezőben is neveznek, és amikor mindent lába alá rendelt, és amikor messze mindenek fölött őt adta fejül az eklézsiának, mely az ő teste, amely telítve van azzal, aki mindenben mindent kitölt.” (Efézus 1,15-23 Csia fordítás)

vasárnap, 20 március 2016 00:00

Nochta Pál: Mozdíthatatlanul (mennyei értékrend)

Dátum: 2016. március 19. Helyszín: Aratás gyülekezet
Miért képesek az Úr tanítványai béketűréssel várni és örömmel viselni a szenvedéseket? Azért, mert a világosság amit a Szent Szellem gyújt bennünk, képessé tesz minket arra is, hogy ellen álljunk az ördögnek, aki pontosan azért akar zavarokat okozni az életünkben, hogy elveszítsük a kapott világosságot és többé ne bízzunk Istenben a sorsunkat illetően. Az Úrtól kapott világosság mennyei értékrendet is létre hoz bennünk, ezért nekünk ebben a mennyei értékrendben mozdíthatatlanul kell állnunk és növekednünk. Ha ebben megmaradunk és követjük az Urat, akkor ő garantálja számunkra, hogy beteljesíti sorsunkat, amit ő készített el nekünk már a világ teremtése előtt.
„Erre Péter megszólalt: "Lám, mi mindent elhagytunk, és téged követtünk. Mi lesz hát akkor velünk?"
Jézus ezt válaszolta nekik: "Bizony azt mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem, majd az újonnan születéskor, mikor az embernek Fia dicsőséges trónjára fog ülni, ti magatok is tizenkét trónon fogtok ülni, s így fogjátok ítélni Izráel tizenkét nemzetségét.
Mindenki, aki az én nevemért házakat, testvéreket, apát, anyát, gyermekeket vagy szántóföldeket elhagyott, ezeknek sokszorosát fogja kapni, és örökrészül kap örök életet.
Sok első lesz majd akkor utolsó és sok utolsó első.”
(Máté 19,27-30 Csia fordítás)

hétfő, 29 február 2016 00:00

Nochta Pál: Szétválasztás

Ahol Isten igéjét hirdetik, ott elindul egy szétválasztás az emberekben és a környezetükben is. Isten igéje minden esetben elválasztja a jót a rossztól bennünk és a környezetünkben egyaránt. Ez gyakran nem tetszést vált ki az emberek többségében, ezért ahogyan 2000 évvel ez előtt történt, úgy ma is sokan megbotránkoznak Jézusban és elhagyják őt. A történelem során a valódi tanítványok mindig is kisebbségben voltak, így van ez ma is.
Ez az igehirdetés 2016 február 28-dikán hangzott el a soproni baptista gyülekezetben.

hétfő, 15 február 2016 00:00

Nochta Pál: Jöjj fel ide!

A Jelenések 4,1-ben ezt olvassuk: "Jöjj fel ide. Majd megmutatom neked, hogy mik támadnak ezután." (Csia fordítás) A Szent Szellem ezzel azt is akarja mondani nekünk, hogy bár a hívő ember szelleme újjászületett és ezért össze van kötve a Mennyel, de a lelkét mégis újra meg újra fel kell emelnie Isten jelenlétébe, mert csak ekkor képes az ember Isten szemszögéből nézni azokat az eseményeket, amelyeket a jelenlegi anyagi világban, a gonosz megnyilvánulásaként élünk meg. A mennyei nézőpontból viszont megláthatjuk, hogy a Sátán egy legyőzött szellemi lény és Krisztusban mi is győztesek vagyunk. Ez a győzelem olyan mértékben tud realizálódni az életünkben, amilyen mértékben hajlandóak vagyunk Istent megismerni.

A Jelenések 12,10-12-ből kiderül, hogy a háború már az örökkévalóságban eldőlt, az ördög egy legyőzött szellemi lény. Számunkra viszont ez a győzelem még csak egy a jövőben valamikor megtörténő eseménynek tűnik, ezért kérnünk kell az Urat, hogy a Szent Szellem által adjon nekünk kinyilatkoztatást, amely által betekinthetünk a Mennybe és belekóstolhatunk ennek a győzelemnek az örömébe. Ez a győzelem úgy tud realizálódni az életünkben, hogy újra és újra élő igét hallunk Istentől és ez az élő ige kardként szolgál a számunkra a szellemi harcban. A sátán, e jelenlegi világrendszeren keresztül el akarja hitetni velünk azt a hazugságot, hogy a mi sorsunk bukással és vereséggel fog végződni, ezért nekünk gyakran kitartóan kell keresnünk Istent ahhoz, hogy a lelkünk kiszabaduljon ennek az anyagi világnak a fogságából és átkerüljön a mennyei világ légkörébe. Sokszor Isten hangját is csak ekkor halljuk meg. Fontos, hogy befogadjuk az élő igét és engedelmeskedjünk a kapott kinyilatkoztatásnak!

„És a mikor eljött az esteli áldozás ideje, oda lépett Illés próféta, és monda: Óh Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene, hadd ismerjék meg e mai napon, hogy te vagy az Isten az Izráelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem.”

(1Királyok 18,36)