Elemek megjelenítése címkék szerint: N

Dátum: 2018. április 21. Helyszín: Aratás Gyülekezet

743Újra és újra hangsúlyozni kell azt az igazságot, hogy a szombat valójában Isten népének a nyugodalmát jelenti. A zsidók számára elérhetetlen volt ez a nyugodalom mindaddig, amíg Isten ki nem szabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból, ezért nekik erről a szabadulásról mindig meg kellett emlékezniük. Egykor mi is rabszolgák voltunk és nem volt számunkra felüdülés, de Isten egyszer csak erővel kirántott minket a sátán rabságából és átvitt minket az ő királyságába. Azonban a mai egyházban sokan, akik egykor újjászülettek, megfeledkeztek a megváltásról, valamint szabadulásukról. A nyugodalomba való bemenetel helyett saját céljaik megvalósításán kezdtek munkálkodni. Így lett mára sok keresztény antikrisztusivá. Nagyon sok gyülekezetben erőteljesen munkálkodik az Antikrisztus szelleme, melynek látható megnyilvánulása az, hogy sokan valamiféle politikai messiást látnak Jézusban, aki ezt a jelenlegi földi életet akarja tökéletesíteni. Így aztán sokan odaállnak olyan politikusok és „karizmatikus” vezérek mellé, akiken keresztül a sátán folyamatosan megtéveszti nem csak a világot, hanem azokat a közösségeket is, amelyek működésének lényege már nem Isten jelenlétének keresése, hanem csak egy vallásos rendszer építése és fenntartása. Így kerülnek az Antikrisztus szellemének fogságába mindazok, akik nem keresik a szombatban,  vagyis az Úr jelenlétében való megnyugvást.

csütörtök, 15 február 2018 11:00

Nochta Pál: Jákób létrája

Dátum: 2018. február 11. Helyszín: Debrecen, Shalom Bibliai Gyülekezet

Jákóbnak csodálatos találkozása volt Istennel, akitől hatalmas, az egész életét lefedő, sőt, még azon is túl áradó, örökkévalóságra szóló ígéreteket kapott. Mi azt gondolnánk, hogy az 1Mózes 28, 10-17-ben olvasható mennyei, természetfeletti átélés után, Jákób számára egyenes az út fölfelé. Útja valóban fölfelé vezetett, de nem emberi, hanem isteni elgondolás alapján, mert Jákóbnak sok nyomorúságon kellett átmennie ahhoz, hogy végül az Isten dicsőségét sugárzó, szellemi emberré váljon. Ebből azt tanulhatjuk meg, hogy akik újjászülettek, azoknak is sok kihívásban lesz részük és csak harcok árán fogják tudni elfoglalni az ígéret földjét. Sokan akik ezt a fontos alapelvet nem akarták megérteni vagy tudomásul venni, még több évtized elteltével is szellemi csecsemőként ülnek a gyülekezeti padokban, hétről-hétre.

csütörtök, 15 február 2018 10:59

Nochta Pál: A Bírák 17 üzenete

Dátum: 2018. február 10. Helyszín: Ibrány, Shalom Bibliai Gyülekezet

Amikor nincs király vagyis nem működik a valódi szellemi vezetés és a gyülekezetekben nem engedik meg, hogy Jézus Krisztus királyként uralkodjon, akkor ennek következményeként szellemi anarchia és káosz uralkodik el. Ez megtörtént Izraelben is, erről olvashatunk a Bírák 17-ben. Az ilyen, Isten uralma nélküli állapotnak végül mindig hatalmas erkölcsi bukás lesz a vége. Először gyakran szellemi bukás történik, majd ennek következtében jelenik meg az élet többi területén is a vereség és a tragédia. A mai nyugati kereszténységben pontosan ezt látjuk, korunkban ismét aktuálissá vált a Bírák 17 üzenete. Azonban, akik keresik Isten jelenlétét, vágynak az ő közelségére és dicsőségére, azok győzni fognak még ebben a gonosz korszakban is, ezért aki valóban az Urat követi, annak nincs mitől félnie.

Dátum: 2017 december 9. Helyszín: Aratás Gyülekezet

Isten nem változik, ezért rá minden korszak szentjei bizton számíthattak. Így van ez velünk is, akik valóban egy nagyon nehéz korszakban élünk, de Isten minket sem fog magunkra hagyni soha. Bár illúziót nem szabad táplálnunk a jövővel kapcsolatban, mert ha ez a mostani nemzedék meg nem tér, akkor Isten előbb-utóbb mindenképpen meg fogja ítélni azt a sok gonoszságot ami naponta történik ezen a Földön, Viszont ami Isten igéjében kijelentetett számunkra, azt bátran megragadhatjuk és abból reménységet meríthetünk. Isten a Babilonba deportált júdaiaknak is csodálatos ígéretet adott, pedig ők fogságban voltak, akkor hogyne biztosítaná számunkra is ezt az ígéretet?!

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.” (Jeremiás 29,11-13 Református új fordítás)

szerda, 27 szeptember 2017 13:20

Nochta Pál: Kit küldjek el?

Dátum: 2017. szeptember 24. Helyszín: Aratás Gyülekezet

Minden valódi szolgálat az Istennel való közösségünkből fakad. Isten behív minket az ő jelenlétébe, ahol meglátjuk magunkat az ő világosságában. Rájövünk arra, hogy beszennyezett minket a világ és saját tehetségünk nem elég arra, hogy az Úrtól kapott feladatunkat ellásuk. Ekkor tisztít meg minket Isten és csak ez után vagyunk képesek beleállni a nekünk elrendelt küldetésbe. Ézsaiás már próféta volt amikor átélt egy nagy találkozást az Úrral és ha ez nem történt volna meg vele, akkor nem tudott volna az eredeti elhívásában élni. Fontos tanulság ez számunkra is, különben helytelen motívumból fogunk végezni olyan szolgálatot ami nem is a miénk, így idő előtt meghalhatunk.
„Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!” (Ézsaiás 6,8)

Dátum: 2017. szeptember 23. Helyszín: Aratás Gyülekezet

A Bírák Könyvének 17-dik és 18-dik fejezete kitűnően leírja azt a káoszt és anarchiát, ami a mai egyházat is jellemzi, különösen a szolgálatok területén. Mindenki azt csinál amit akar és a pénz szeretetének is döntő szerepe van, ezért megtérésre van szükség, valamint arra, hogy ahhoz ragaszkodjunk, amit valóban Isten mondott nekünk, különben tönkre megy a lelkiismeretünk és hitünkben hajótörést szenvedünk és ez végképp megpecsételheti sorsunkat. Meg kell térnünk az önzésünkből és gyakorolni kell az igazi szolgálatot Isten és emberek felé egyaránt. Ha ezt tesszük és ha az ember (aki Isten teremtménye) fontosabb lesz számunkra mint a pénz, (amit az ember alkotott) akkor elmondhatjuk, hogy szabadok vagyunk a mammon szellemétől.
„Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi próféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Himenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a Sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják Istent.”
1Timóteus 1, 18-20

szerda, 02 augusztus 2017 22:17

Nochta Pál: Isten megerősít

Dátum: 2017 július 29 Helyszín: Aratás Gyülekezet

Az 1Mózes 15,7-18-ban olvashatunk arról, hogy Isten szövetséggel erősítette meg azokat az ígéreteket, melyeket már korábban is kijelentett Ábrahámnak. Erre azért is szükség volt, mert maga Ábrahám is biztosítékot kért Istentől arra, hogy a neki adott ígéretek be fognak teljesedni. Isten talán nem tartaná meg az ígéreteit? Szó sincs róla! Egyszerűen a mi emberi természetünkből fakad az, hogy egy idő múlva elhalványulnak előttünk Isten ígéretei, igazságai, ezért szükségünk van arra, hogy az Úr időről,időre megerősítse a hitünket és bátorítson minket, hogy a velünk megkötött szövetsége Jézus Krisztusban örökre érvényes marad. Isten továbbra is velünk van és a számunkra elkészített terve be fog teljesedni az életünkben.

péntek, 23 június 2017 13:48

Nochta Pál: Imádkozzunk! 2. rész

Dátum: 2017. június 18. Helyszín: Magyar Pünkösdi Egyház hajdúsámsoni gyülekezete

Továbbra is a Lukács 18,1-17 alapján beszélünk az imádkozásról. Annak idején az úgynevezett ébredési mozgalmakat (köztük a pünkösdi mozgalmat is) az jellemezte, hogy a mozgalom tagjainak nagyon buzgó imaéletük volt. Hittek abban, hogy Isten megválaszolja imáikat és ezt gyakran meg is tapasztalták. Sajnos a XXI. századi kereszténységet a langyosság és az imádkozástalanság jellemzi, többek között ezért sem tapasztaljuk a Szent Szellem jelenlétét és munkáját a gyülekezeteinkben, ezért újra el kell kezdenünk igaz módon és gyermeki hittel imádkozni Istenhez.

 

2017 június 17-dikén a Magyar Pünkösdi Egyház hajdúsámsoni gyülekezetében vehették kézbe sokan a megaVoice nevű audio eszközt, amely a hangos Bibliát és egy áhitatgyűjteményt tartalmaz. Ezt a készüléket a Bartimeus Egyesület igyekszik ingyen eljuttatni azokhoz a rászorulókhoz, akik valamilyen oknál fogva olvasási nehézségekkel rendelkeznek, de szeretnék hallgatni a Bibliát. Miklós Tibor a Bartimeus Egyesület elnöke, valamint munkatársa Csilla és Nochta Pál, az egyesület egyik önkéntes segítője látogattak el Hajdúsámsonba.

1. rész:

2. rész:

kedd, 13 június 2017 23:13

Nochta Pál: Imádkozzunk!

Dátum: 2017. június 11. Helyszín: Jászladány

A Lukács Evangéliuma 18-dik fejezetének első 17 verse alapján beszélünk az imádkozásról. Fontos, hogy kitartóan kell imádkozni, alázattal és bűnbánattal kell imádkozni, továbbá gyermeki módon kell elhinnünk mindent amit Isten mond nekünk, mert az ő királyságában csak hit által tudunk működni. Nem szabad feladnunk és elhanyagolnunk az imádkozást, különben a minket érő kihívásokra sem fogjuk megtalálni Isten válaszát. Jézus amikor vissza jön, vajon talál e hitet a Földön vagyis talál e olyanokat, akik valóban hisznek benne, még pedig képmutatás nélkül? Legyünk mi ezek az emberek!