Elemek megjelenítése címkék szerint: N

vasárnap, 04 november 2018 11:07

Nochta Pál: Sámuel példája (1996)

A kis Sámuel megszületésével majd felnövekedésével egy új korszak jött el Izrael életében. Sámuel teljesen el lett különítve az Úr számára ahhoz, hogy prófétai küldetését végre tudja hajtani. Ez azt jelenti, hogy a mi életünkben is csak akkor teljesedhet be Isten terve amit számunkra készített, ha mi is elkülönítjük magunkat a világtól, az ő számára. Ez az igehirdetés 1996 novemberében hangzott el a Magyar Pünkösdi Egyház (akkor még Evangéliumi Pünkösdi Közösség) mezőberényi gyülekezetében.

hétfő, 08 október 2018 14:05

Nochta Pál: Fordulj vissza Isten igéjéhez!

A Jeremiás 36,1-26-ból kiderül, hogy Isten még egy lehetőséget adott a zsidóságnak a megtérésre, Jeruzsálem pusztulása és a babiloni fogság előtt. Ezeket a júdaiak elkerülhették volna, ha vissza térnek Istenhez és újra az ő igéjét helyezik az első helyre az életükben. Isten figyelmeztette népét, hogy ne a hamis próféták hazug szavaira, hanem az igazságra hallgassanak. A zsidóság nem hallgatott a prófétai beszédre, ezért bűneiknek következményeit le kellett aratniuk. Ez ma is üzenet Isten népe számára, mert ma is sokan inkább a hamis prófétákra figyelnek, Isten igéje helyett, ezért van annyi válság a mai kereszténységben is.

Ez az igehirdetés 2018 október 7-dikén hangzott el, a Magyar Pünkösdi Egyház székesfehérvári gyülekezetében

Dátum: 2018 május 19 Helyszín: Aratás Gyülekezet

A Máté 3,11-ben olvassuk, hogy Jézus Szent Szellembe és tűzbe meríti az övéit. Ez az igazság ma is aktuális. Azaz igazság, hogy a Szent Szellem nélkül minden szellemi tevékenységünk amit az Úrnak vagy az Úr nevében végzünk, száraz, üres, halott, ezért be kell töltekeznünk Isten Szellemével, újra és újra. Be kell töltekeznünk vele Isten igéje és az imádkozás által is, mert csak a Szent Szellem által ismerhetjük meg azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Naponként szolgálnunk kell az Úr színe előtt és táplálnunk kell az ő tüzét, amely a szívünkben ég, mint ahogy a léviták is naponként táplálták a sátorban majd később a templomban azt a tüzet, amit maga Isten gyújtott meg.

Dátum: 2018. április 21. Helyszín: Aratás Gyülekezet

743Újra és újra hangsúlyozni kell azt az igazságot, hogy a szombat valójában Isten népének a nyugodalmát jelenti. A zsidók számára elérhetetlen volt ez a nyugodalom mindaddig, amíg Isten ki nem szabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból, ezért nekik erről a szabadulásról mindig meg kellett emlékezniük. Egykor mi is rabszolgák voltunk és nem volt számunkra felüdülés, de Isten egyszer csak erővel kirántott minket a sátán rabságából és átvitt minket az ő királyságába. Azonban a mai egyházban sokan, akik egykor újjászülettek, megfeledkeztek a megváltásról, valamint szabadulásukról. A nyugodalomba való bemenetel helyett saját céljaik megvalósításán kezdtek munkálkodni. Így lett mára sok keresztény antikrisztusivá. Nagyon sok gyülekezetben erőteljesen munkálkodik az Antikrisztus szelleme, melynek látható megnyilvánulása az, hogy sokan valamiféle politikai messiást látnak Jézusban, aki ezt a jelenlegi földi életet akarja tökéletesíteni. Így aztán sokan odaállnak olyan politikusok és „karizmatikus” vezérek mellé, akiken keresztül a sátán folyamatosan megtéveszti nem csak a világot, hanem azokat a közösségeket is, amelyek működésének lényege már nem Isten jelenlétének keresése, hanem csak egy vallásos rendszer építése és fenntartása. Így kerülnek az Antikrisztus szellemének fogságába mindazok, akik nem keresik a szombatban,  vagyis az Úr jelenlétében való megnyugvást.

csütörtök, 15 február 2018 11:00

Nochta Pál: Jákób létrája

Dátum: 2018. február 11. Helyszín: Debrecen, Shalom Bibliai Gyülekezet

Jákóbnak csodálatos találkozása volt Istennel, akitől hatalmas, az egész életét lefedő, sőt, még azon is túl áradó, örökkévalóságra szóló ígéreteket kapott. Mi azt gondolnánk, hogy az 1Mózes 28, 10-17-ben olvasható mennyei, természetfeletti átélés után, Jákób számára egyenes az út fölfelé. Útja valóban fölfelé vezetett, de nem emberi, hanem isteni elgondolás alapján, mert Jákóbnak sok nyomorúságon kellett átmennie ahhoz, hogy végül az Isten dicsőségét sugárzó, szellemi emberré váljon. Ebből azt tanulhatjuk meg, hogy akik újjászülettek, azoknak is sok kihívásban lesz részük és csak harcok árán fogják tudni elfoglalni az ígéret földjét. Sokan akik ezt a fontos alapelvet nem akarták megérteni vagy tudomásul venni, még több évtized elteltével is szellemi csecsemőként ülnek a gyülekezeti padokban, hétről-hétre.

csütörtök, 15 február 2018 10:59

Nochta Pál: A Bírák 17 üzenete

Dátum: 2018. február 10. Helyszín: Ibrány, Shalom Bibliai Gyülekezet

Amikor nincs király vagyis nem működik a valódi szellemi vezetés és a gyülekezetekben nem engedik meg, hogy Jézus Krisztus királyként uralkodjon, akkor ennek következményeként szellemi anarchia és káosz uralkodik el. Ez megtörtént Izraelben is, erről olvashatunk a Bírák 17-ben. Az ilyen, Isten uralma nélküli állapotnak végül mindig hatalmas erkölcsi bukás lesz a vége. Először gyakran szellemi bukás történik, majd ennek következtében jelenik meg az élet többi területén is a vereség és a tragédia. A mai nyugati kereszténységben pontosan ezt látjuk, korunkban ismét aktuálissá vált a Bírák 17 üzenete. Azonban, akik keresik Isten jelenlétét, vágynak az ő közelségére és dicsőségére, azok győzni fognak még ebben a gonosz korszakban is, ezért aki valóban az Urat követi, annak nincs mitől félnie.

Dátum: 2017 december 9. Helyszín: Aratás Gyülekezet

Isten nem változik, ezért rá minden korszak szentjei bizton számíthattak. Így van ez velünk is, akik valóban egy nagyon nehéz korszakban élünk, de Isten minket sem fog magunkra hagyni soha. Bár illúziót nem szabad táplálnunk a jövővel kapcsolatban, mert ha ez a mostani nemzedék meg nem tér, akkor Isten előbb-utóbb mindenképpen meg fogja ítélni azt a sok gonoszságot ami naponta történik ezen a Földön, Viszont ami Isten igéjében kijelentetett számunkra, azt bátran megragadhatjuk és abból reménységet meríthetünk. Isten a Babilonba deportált júdaiaknak is csodálatos ígéretet adott, pedig ők fogságban voltak, akkor hogyne biztosítaná számunkra is ezt az ígéretet?!

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.” (Jeremiás 29,11-13 Református új fordítás)

szerda, 27 szeptember 2017 13:20

Nochta Pál: Kit küldjek el?

Dátum: 2017. szeptember 24. Helyszín: Aratás Gyülekezet

Minden valódi szolgálat az Istennel való közösségünkből fakad. Isten behív minket az ő jelenlétébe, ahol meglátjuk magunkat az ő világosságában. Rájövünk arra, hogy beszennyezett minket a világ és saját tehetségünk nem elég arra, hogy az Úrtól kapott feladatunkat ellásuk. Ekkor tisztít meg minket Isten és csak ez után vagyunk képesek beleállni a nekünk elrendelt küldetésbe. Ézsaiás már próféta volt amikor átélt egy nagy találkozást az Úrral és ha ez nem történt volna meg vele, akkor nem tudott volna az eredeti elhívásában élni. Fontos tanulság ez számunkra is, különben helytelen motívumból fogunk végezni olyan szolgálatot ami nem is a miénk, így idő előtt meghalhatunk.
„Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!” (Ézsaiás 6,8)

Dátum: 2017. szeptember 23. Helyszín: Aratás Gyülekezet

A Bírák Könyvének 17-dik és 18-dik fejezete kitűnően leírja azt a káoszt és anarchiát, ami a mai egyházat is jellemzi, különösen a szolgálatok területén. Mindenki azt csinál amit akar és a pénz szeretetének is döntő szerepe van, ezért megtérésre van szükség, valamint arra, hogy ahhoz ragaszkodjunk, amit valóban Isten mondott nekünk, különben tönkre megy a lelkiismeretünk és hitünkben hajótörést szenvedünk és ez végképp megpecsételheti sorsunkat. Meg kell térnünk az önzésünkből és gyakorolni kell az igazi szolgálatot Isten és emberek felé egyaránt. Ha ezt tesszük és ha az ember (aki Isten teremtménye) fontosabb lesz számunkra mint a pénz, (amit az ember alkotott) akkor elmondhatjuk, hogy szabadok vagyunk a mammon szellemétől.
„Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi próféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Himenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a Sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják Istent.”
1Timóteus 1, 18-20

szerda, 02 augusztus 2017 22:17

Nochta Pál: Isten megerősít

Dátum: 2017 július 29 Helyszín: Aratás Gyülekezet

Az 1Mózes 15,7-18-ban olvashatunk arról, hogy Isten szövetséggel erősítette meg azokat az ígéreteket, melyeket már korábban is kijelentett Ábrahámnak. Erre azért is szükség volt, mert maga Ábrahám is biztosítékot kért Istentől arra, hogy a neki adott ígéretek be fognak teljesedni. Isten talán nem tartaná meg az ígéreteit? Szó sincs róla! Egyszerűen a mi emberi természetünkből fakad az, hogy egy idő múlva elhalványulnak előttünk Isten ígéretei, igazságai, ezért szükségünk van arra, hogy az Úr időről,időre megerősítse a hitünket és bátorítson minket, hogy a velünk megkötött szövetsége Jézus Krisztusban örökre érvényes marad. Isten továbbra is velünk van és a számunkra elkészített terve be fog teljesedni az életünkben.