Elemek megjelenítése címkék szerint: N

hétfő, 13 szeptember 2010 00:00

Nochta Pál: Korszellem legyőzése

A soproni Bárka Baptista Gyülekezet tábort rendezett 2010 Augusztus 6 és 8-dika között Sümegen. Ebben a táborban hangzott el ez a tanítás, amely a Korszellem legyőzése című írás, prédikációban elmondott változata. A prédikációban olyan igazságokról is szó esett, amelyeket az írásos anyagban nem olvashatunk.

2Mózes 19,1-13 Istennek már Izraellel is az volt a terve, hogy papok birodalmává váljon, többek között ezért hívta jelenlétébe Izrael fiait, de ők folyamatosan távolodtak az Úrtól, míg végül teljes engedetlenségbe kerültek, így csak a következő generáció tudott bemenni az ígéret földjére. Izrael fiai közül csak nagyon kevesen értették meg Isten akaratát, mint ahogy az újszövetségi népből is mindig csak egy maradék akar papsággá válni és örökölni az ígéreteket. Mózes kitűnő példája a Krisztust szemlélő papságnak vagyis az igazi imádóknak, akik szellemben és valóságban imádják az Atyát, nekünk is ilyenné kell válnunk, hogy ellen tábora legyünk a megtévesztés alatt lévő látható egyháznak, amelyet elhagyott Isten dicsősége. „És fölemelék a Kérubok szárnyaikat s a kerekek mellettök, és Izráel Istenének dicsősége rajtok felül vala. És felszálla az Úrnak dicsősége a város közepéből, és álla a hegyre, mely a várostól keletre van.” (Ezékiel 11,22-23)

Isten mindig is egy népet akart magának, amely királyi papságként szolgál az ő jelenlétében. Legfőbb vágya az, hogy övéi szeressék őt, hiszen a megváltás művének is csak a vele létre jött bensőséges kapcsolat ad értelmet. Amíg Mózes Isten dicsőségét szemlélte mert annyira beleszeretett az Úrba, addig Izrael fiai elfordultak Istentől és imádták saját bálványaikat. Sajnos ezt a jelenséget láthatjuk a mostani időkben is. „Az Isten pedig elfordula, és adá őket, hogy szolgáljanak az ég seregének; a mint meg van írva a próféták könyvében: Vajjon áldozati barmokat és áldozatokat hoztatok-é nékem negyven esztendeig a pusztában, Izráelnek háza? Sőt inkább hordoztátok a Molok sátorát, és a ti istenteknek, Remfánnak csillagát, a képeket, melyeket csináltatok, hogy azokat imádjátok: elviszlek azért titeket Babilónon túl.” (Apostolok Cselekedetei 7,42-43)

Ez az igehirdetés 2013 November 17-én  a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni gyülekezetében hangzott el.

szombat, 29 március 2008 00:00

Nochta Pál: Kinek szolgálunk?

Ez a prédikáció lényegében folytatása az Isten érett szolgái című igehirdetésnek. Ebben az üzenetben is az Isten és a világ közti választásunkról beszél az igehirdető, de itt már szó esik a vallásosságról is, amely szintén akadályt képez az Úr és miközöttünk.

szerda, 04 július 2012 00:00

Nochta Pál: Jön a Szent Szellem!

A Szent Szellem ígérete szerint az utolsó időkben különösen megnő a jelentősége annak, hogy egy keresztény hogyan készül fel Isten jelenlétének küszöbön álló és egyben végső nagy megjelenésére. Ennek a hátterében annak kell állnia, hogy a korszakváltásoknak mindig van egy szellemi miliője, amelyet azok tudnak felismerni, akik a szívben kinyilatkoztatott előrelátásban mozognak. Amikor egy üdvtörténeti korszak lezáruló félben van, egy másik pedig már kibontakozni látszik, a láthatatlan világban átrendeződések játszódnak le, mindez pedig Isten királyságának feltárulkozása miatt van. Vajon Mi ezt felismerjük? „Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint! Szántsatok magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek.” Hós 10:12

Ez az igehirdetés 2012. június 30-dikán hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetében.

péntek, 01 január 1999 00:00

Nochta Pál: Istent nem lehet dobozba zárni

Ennek az igehirdetésnek valójában nem adott címet az igehirdető, hanem István megkövezésének története alapján négy olyan fontos feltételről beszélt, amelynek eleget kell tennünk ahhoz, hogy a mostani idők nagy viharaiban és megrázkód- tatásaiban hűségesek tudjunk maradni Istenhez: 1. Jézus legyen mindenek fölött Úr az életünkben; 2. ne korlátozzuk be Istent a saját életünkben; 3. vegyünk mennyei látást; 4. és éljünk imádkozó életet! Az igehirdetésben az üzenet több alkalommal is arra fókuszál, hogy „ne zárd dobozba Istent”, ezért döntöttünk úgy, hogy akkor ehhez hasonló címet adunk ennek a prédikációnak.

vasárnap, 27 március 2005 00:00

Nochta Pál: Istennek gondja van az övéire

Isten még a legnagyobb szellemi szárazságban sem hagyja el az övéit, a Szent Szellem jelenléte mindig biztosított azok számára, akik őszintén keresik Isten királyságát, hiszen az ő királysága örökkévaló, rendíthetetlen, és Istennek gondja van az övéire.

vasárnap, 14 március 2010 00:00

Nochta Pál: Isten megismerése

Isten többet akar annál, mint amit mi mostanában kereszténységnek nevezünk. Nem elég az, hogy jól elvagyunk a gyülekezeteinkben, nem elég az, hogy informálisan ismerjük a Bibliát, esetleg sok tanítást kívülről tudunk, rendkívüli teológiai ismeretünk van. Nem, ez Istennek nem elég. Ő azt akarja, hogy mindannyian őt magát ismerjük meg személyesen, és egész életünkben tanítványai legyünk. Hogyan történhet ez meg az életünkben? Erről szól ez az igehirdetés, amely Sopronban, a Bárka Baptista gyülekezetben hangzott el.

Ez a tanítás arról szól, hogy miként növekszik és terjed szét Isten királysága először bennünk, aztán a környezetünkben. „Más példázatot is mondott nekik: „Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között.” (Máté 13,31-32)

A tanítás 2012. július 1-én hangzott el a soproni baptista gyülekezetben.

Isten királyságának eljövetelét ne egy rettenetesen távoli időpontra gondoljuk, ugyanis Isten királysága Jézus Krisztusban már eljött és azok számára is eljött, akik újjászülettek. Ha újjászülettünk, akkor már bennünk is ott van Isten királysága. Ez az igehirdetés 2011 Május 15-dikén hangzott el.