Elemek megjelenítése címkék szerint: N

vasárnap, 22 január 2006 00:00

Nochta Pál: Engedelmesség Istennek

Ez az igehirdetés arról szól, hogy milyen módon tudunk hallani Istentől, majd hogyan tudunk a tőle hallott szónak, tanításnak engedelmeskedni. Az engedelmességben való járás is egy hosszú folyamat, ez sem megy egyik napról a másikra, de Isten kegyelmes hozzánk, ha mi odaszánjuk neki magunkat.

csütörtök, 01 december 2011 00:00

Nochta Pál: Eljött a Most

Az elmúlt évtizedek során a magyarországi eklézsia több területen azért vált meddővé, mert Isten gyermekei a királyság tudatos építése helyett, egyéni ambícióikat akarták érvényesíteni. A rossz döntéseik gyümölcse az lett, hogy szellemi érzékenységük megtompult, szellemi látásuk meghomályosodott. Az üzenet célja Isten aktuális helyreállító szavának megértése a jelenben. Amikor királyság központú lesz a gondolkodásunk és ez kerül látóterünk fókuszába, akkor elkezdenek a dolgok helyreállni az életünkben. Zsid 4:7 „Ismét meghatároz egy napot: „Ma", amint Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogy előbb is mondtuk: „Ma”, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. [Zsolt 95,7]” Ez az igehirdetés 2011 November 26-dikán hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetében.

kedd, 23 augusztus 2011 00:00

Nochta Pál: Eljön az Úr az ő templomába

Isten népének jelenlegi állapota is szükségessé teszi, hogy az Úr valamilyen formában eljöjjön az ő templomába, vagyis láthatóvá, megtapasztalhatóvá tegye magát az ő népe között, és megtisztítsa az övéit. Ez a megtisztulás gyakran kemény megpróbáltatások által történik, Istennek gyakran nagy mélységeken kell átvinnie minket ahhoz, hogy megtisztuljunk minden gonosz motivációtól. Amikor ilyen megtisztító jellegű megpróbáltatásokban vagyunk, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy ilyenkor maga az Úr jött el hozzánk, az ő templomába. Igehelyek: Malakiás. 3,1-4 Jeremiás. 45 Ez az igehirdetés 2011. Augusztus 21-dikén, Pápán hangzott el.

kedd, 04 február 2014 00:00

Nochta Pál: Egy óra Istennel

Amikor a Bibliában az egy óra vagy utolsó óra kifejezésekkel találkozunk, akkor tudnunk kell, hogy ezek a fogalmak egy nehéz, krízises időszakot jelentenek. Jelenleg is egy ilyen korszakban élünk, ezért Istenbe kell vetnünk minden bizalmunkat, mert csak ő tud megtartani minket ebben az időszakban is. Mivel a minket érő nehézségek miatt lelkünk gyakran ehhez a földi élethez, sőt, szinte az anyaghoz tapad, ezért kérnünk kell Istent, hogy igéjével elevenítsen meg bennünket, hogy beleláthassunk a mennyei valóságba, amely különbözik ettől a földi létezéstől. Meg kell értenünk azt is, hogy ez a korszak amiben most élünk, jelentősen különbözik az 1990-es évektől, amikor egy viszonylagos ébredés volt Magyarországon. Most már egy új korszakban kell megélnünk a szellemi életünket és ha ezt nem értjük meg, akkor nem leszünk képesek legyőzni a minket érő kihívásokat sem.
Ez az igehirdetés Pásztón hangzott el 2014 február első vasárnapján.

kedd, 29 május 2012 00:00

Nochta Pál: Belépés a láthatatlanba

Az egyház jelenében új korszak jött el. Isten megrázza egyházát az egész Földön, hogy külön válassza bennünk a szent dolgokat a közönségesektől, a mennyei dolgokat a hústesti természet dolgaitól. Elindult egy óriási átrendeződés, megrázás. Az átrendeződés először mindig a láthatatlan világban történik meg és csak ez után jelenik meg a látható világban. Azokat, akik most nem járnak Istennel, mindez váratlanul fogja érni, ezért az Úr ma olyan embereket keres, akik minőségi időt töltenek az ő jelenlétében és készek befogadni a mennyei látást, hogy ez által képessé váljanak Isten akaratának megértésére és a Szent Szellemtől inspirált közbenjárásra. A kérdés az, hogy mi engedünk e Isten hívásának."A "még egyszer " pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak mint teremtményeknek megváltozását..." Zsid.12:27a

Ez az igehirdetés 2012. május 13-dikán hangzott el Ózdon, a Maranatha Gyülekezetben.

hétfő, 27 augusztus 2012 00:00

Nochta Pál: Az Úrnak szolgálunk

Ez a tanítás lényegében folytatása a 2012 július 6-dikán elhangzott, Misszió az újszövetségben című tanításnak. A folytatásban arról hallhatunk, hogy Isten minden gyermekét felkente valamilyen szolgálat elvégzésére, csak azt kell megtudnia külön-külön minden egyes hívőnek, hogy neki milyen feladatot szánt az Úr a gyülekezetben, valamint Isten királyságában, ez utóbbi már tágabb meghatározás mint a gyülekezet fogalma, hiszen ebbe már beletartozik az élet minden területe. „Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” (Lukács 4,18-19)

Ez a tanítás 2012 augusztus 5-dikén hangzott el a soproni baptista gyülekezetben.

Bár Krisztusban eljött Isten királysága és őbenne Isten egybe szerkesztette a Mennyet és a Földet, viszont ezt az egybe szerkesztést az Úr tanítványainak demonstrálniuk kell az által is, hogy Isten segítségével legyőzik az őket érő kihívásokat és próbákat illetve az ezek mögött álló óriásokat vagyis a gonosz szellemeket. A győzelem realizálásához szellemi emberré kell válnunk, hogy ne legyünk hústestiek mint Káin vagy ne legyünk pszichikai emberek mint Ábel, akinek az áldozatát ugyan elfogadta Isten és ez által ő a hit egyik hőse lett, viszont mégis mártírként kellett meghalnia azért, mert nem szakadt el a testvérétől Káintól, aki gyűlölte őt.

Isten amikor az ő igéje által szól hozzánk, gyakran felkavarodik a lelkünk és a szívünk. A Máté 10, 34-39 szerint meghasonlás történik a házban (vagyis bennünk) a régi familiáris és vallásos de amúgy istentelen értékek összeütköznek a bensőnkben. Fontos, hogy ilyenkor jó döntést hozzunk ami azt jelenti, hogy alárendeljük magunkat az ige tekintélyének és akkor az ige erejével győzni fogunk Sátán minden ereje fölött a saját életünkben. A győzelem elérése érdekében fontos szempont az Isten iránt való engedelmesség, amely ma a látható egyházban csupán szavakban van jelen.

Ez a tanítás 2013 július 20-dikán hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetben.

kedd, 12 február 2013 00:00

Nochta Pál: Az óriások legyőzése

Mindannyiunk életében vannak kihívások, hiszen Isten akarata az, hogy harcok által elfoglaljuk az ígéret földjét. A harcok során le kell győznünk azokat az óriásokat, akik ellenünk jönnek, hogy megakadályozzanak bennünket a győzelem elérésében. Mit jelentenek az óriások az életünkben? Hogyan tudunk fölöttük győzni? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk ebben az igehirdetésben, amely 2013 február 10-dikén hangzott el a Magyar Pünkösdi Egyház hajdúsámsoni gyülekezetében.

Igehelyek: 4Mózes 13,17-33 2Krónika 14 az egész fejezet, valamint János 4,46-53

Egyénileg és testületileg is csak akkor leszünk képesek elfoglalni az ígéret földjét, ha a prófétai látás, vagyis a mennyei valóság nem rajtunk kívül, hanem bennünk él. Bálám esete is jól mutatja, hogy akiknek Isten prófétai látást ad, de az idővel nem válik a részükké, komoly következményekkel jár sorsukra nézve. Ezért engednünk kell a bennünk lévő kenet tanításának, hogy a kijelentések befogadása révén, látást kapjunk ígéreteinkről. "Akkor elkezdte az ő példázó beszédét és monda: Bálámnak, Beór fiának szózata, a megnyílt szemű embernek szózata, annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, aki látja a Mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel."4Móz 24:3-4 Ez az igehirdetés 2012. március 11-dikén hangzott el az ózdi maranatha gyülekezetben.